8 Ocak 2012 Pazar

ADÜ ASHMYO 1.SINIF BİYOKİMYA DERSİ ÇALIŞMA SORULARI


ADÜ ASHMYO 1.SINIF BİYOKİMYA DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

1) Biyokimyanın tanımı nasıldır?
Canlı hücrelerin kimyasal yapı taşlarını ve bunların katıldığı reaksiyonları inceleyen bilim dalı…

2) Biyokimyanın amacı nedir?
Canlı hücrelerle ilgili kimyasal olayların moleküler düzeyde tam olarak anlaşılmasını sağlamak

3) Biyokimyanın konuları nelerdir?
Hücre bileşenlerinin doğası hakkındaki bilgilerin toplanması
Hücre içinde sürekli olarak meydana gelen kimyasal dönüşümlerin incelenmesi

4) Canlı hücrelerin bilinen kimyasal yapı taşları nelerdir?
Organik maddeler
a) Karbonhidratlar
b) Proteinler, amino asitler ve peptitler
c) Enzimler
d) Lipidler
e) Nükleotidler ve nükleik asitler
f) Porfirinler
g) Hormonlar
h) Vitaminler
İnorganik maddeler
a) Mineraller
b) Su


5) Canlı organizmalarda en bol bulunan elementler nelerdir?
Karbon (C), hidrojen (H), azot (N), oksijen (O), fosfor (P), kükürt (S)

6) Elementlerin en küçük kimyasal yapı taşı nedir?
Atomlar

7) Kimyasal bağlar nelerdir?
Kovalent bağlar
Hidrojen bağları
İyonik bağlar
Van der Waals bağları

8) Bir organik moleküle spesifik kimyasal özelliklerini veren atom veya atom gruplarına ne denir?
Fonksiyonel grup

9) Hidrofilik ne demektir?
Suyu seven

10) Hidrofobik ne demektir?
Suyu sevmeyen
11) Su moleküllerin ayrışmasıyla neler oluşur?
Proton ve hidroksil iyonları

12) Nötral pH ne ifade eder?
H+ ile OH- konsantrasyonlarının eşit olduğunu

13) pH nasıl tanımlanır?
Bir çözeltideki H+ iyonları konsantrasyonunun eksi logaritması

14) Asidik çözeltinin pH’ı nedir?
7’den küçük

15) Alkali (bazik) çözeltinin pH’ı nedir?
7’den büyük

16) Nötral çözeltinin pH’ı nedir?
7

17) Asidik çözeltide H+ konsantrasyonu nasıldır?
Yüksek

18) Alkali çözeltide H+ konsantrasyonu nasıldır?
Düşük

19) Nötral çözeltide H+ konsantrasyonu nasıldır?
OH- konsantrasyonuna eşit

20) Asitler nasıl tanımlanır?
Sulu çözeltilerde proton dönörleri (vericileri)

21) Bazlar nasıl tanımlanır?
Sulu çözeltilerde proton akseptörleri (alıcıları)

22) Bir proton donörü ve ona uygun proton akseptörü ne oluşturur?
Konjuge asit-baz çifti

23) Zayıf bir asit (proton donörü) ve onun konjuge bazını (proton akseptörü) içeren sistemlere ne denir?
Kimyasal tampon sistemi

24) Küçük miktarlarda asit (H+) veya baz (OH-) eklendiğinde pH değişikliklerine karşı koyma eğiliminde olan sulu sistemlere ne denir
Kimyasal tampon sistemi

25) Kimyasal tamponlar nasıl tanımlanır?
Küçük miktarlarda asit (H+) veya baz (OH-) eklendiğinde pH değişikliklerine karşı koyma eğiliminde olan sulu sistemler…

26) Vücuttaki önemli tampon sistemleri nelerdir?
Karbonik asit/Bikarbonat tampon sistemi [H2CO3 / HCO3-]: Ekstrasellüler sıvılarda
Primer fosfat/Sekonder fosfat tampon sistemi [H2PO4- / HPO4-2]: İntrasellüler sıvılarda, böbreklerde
Asit Hemoglobin/Hemoglobinat tampon sistemi [HHb / Hb-]: Eritrositlerde
Asit Protein/Proteinat tampon sistemi [H.Prot / Prot-]: Hücre içinde

27) Su, erkeklerde vücut ağırlığının % kaçını oluşturur?
% 50-65’ini

28) Su, kadınlarda vücut ağırlığının % kaçını oluşturur?
% 45-55’ini

29) Vücut sıvı bölükleri nelerdir?
İntrasellüler (hücre içi) sıvı bölüğü: Toplam su miktarının %66’sı.
Ekstrasellüler (hücre dışı) sıvı bölüğü: Toplam su miktarının %33’ü.
Plazma
hücreler arası (interstisyel)sıvı
transsellüler sıvılar.

30) Klinik laboratuarlarda ölçülen anyon boşluğu nedir?
Rutin olarak ölçülen katyonların (Na+, K+) konsantrasyonu ile anyonların (Cl-, HCO3-) konsantrasyonu arasındaki fark

31) Anyon boşluğunun normal değeri ne kadardır?
12 mmol/L

32) Vücut su dengesi bozuklukları nelerdir?
Dehidratasyon
Hiperosmolar dehidratasyon: Su kaybı sodyum kaybından fazla
İzoosmolar dehidratasyon: Su ve sodyum kaybı dengeli
Hipoosmolar dehidratasyon: Su kaybı daha az
Ödem: Venöz dolaşımda basınç artışı veya plazma proteinlerinin onkotik basıncındaki azalma sonucu hücre dışı sıvı hacminde artış....

33) Karbohidratların tanımı nasıldır?
Kimyasal olarak polihidroksi aldehit veya ketondurlar veya hidroliz edildiklerinde böyle bileşikler veren maddeler...

34) Karbohidratların monomerik birimi nelerdir?
Monosakkaritlerdir

35) Molekül yapılarında aldehid grubu olan monosakkaritlere ne denir?
Aldozlar…

36) Molekül yapılarında keton grubu olan monosakkaritlere ne denir?
Ketozlar…

37) Molekül yapılarında üç karbon atomu olan monosakkaritlere ne denir?
Triozlar…

38) Molekül yapılarında dört karbon atomu olan monosakkaritlere ne denir?
Tetrozlar…

39) Molekül yapılarında beş karbon atomu olan monosakkaritlere ne denir?
Pentozlar…

40) Molekül yapılarında altı karbon atomu olan monosakkaritlere ne denir?
Heksozlar…

41) Molekül yapılarında altı karbon atomu ve aldehid grubu olan monosakkaritlere ne denir?
Aldoheksozlar…

42) Molekül yapılarında altı karbon atomu ve keton grubu olan monosakkaritlere ne denir?
Ketoheksozlar…

43) Molekül yapılarında beş karbon atomu ve aldehid grubu olan monosakkaritlere ne denir?
Aldopentozlar…

44) Molekül yapılarında beş karbon atomu ve keton grubu olan monosakkaritlere ne denir?
Ketopentozlar…

45) Molekül yapılarında üç karbon atomu ve aldehid grubu olan monosakkaritlere ne denir?
Aldotriozlar…

46) Molekül yapılarında üç karbon atomu ve keton grubu olan monosakkaritlere ne denir?
Ketotriozlar…

47) Metabolizmada önemli aldotrioz nedir?
Gliseraldehit…

48) Metabolizmada önemli ketotrioz nedir?
Dihidroksi aseton

49) Metabolizmada önemli aldopentoz nedir?
Riboz

50) Metabolizmada önemli aldoheksozlar nelerdir?
Glukoz, mannoz, galaktoz…

51) Metabolizmada önemli ketoheksoz nedir?
Fruktoz

52) Glukoz hangi sınıftan monosakkarittir?
Aldoheksoz…

53) Fruktoz hangi sınıftan monosakkarittir?
Ketoheksoz…

54) D- ve L- izomerleri eşit miktarlarda içeren ve optik aktivitesi olmayan karışımlara ne denir?
Rasemat (rasemik karışım)…

55) Monosakkaritlerin a- ve b- formları (anomerler) hangi ortamda oluşur?
Sulu çözeltilerde…

56) Karbohidratlara indirgeyici özelliklerini veren nedir?
Molekülünde serbest yarı asetal veya yarı ketal hidroksili bulunması…

57) Monosakkaritlerin, Cu2+’ı Cu+’a indirgemeleri özellikleriyle ilgili deneyler hangileridir?
Trommer ve Fehling deneyleri…

58) Pozitif Trommer ve Fehling deneylerinde gözlenen sarı renkli çökelti nedir?
Bakır 1 hidroksit (CuOH)

59) Pozitif Trommer ve Fehling deneylerinde gözlenen kırmızı renkli çökelti nedir?
Bakır 1 oksit (Cu2O)

60) Pozitif Trommer ve Fehling deneylerinde gözlenen turuncu renkli çökelti nedir?
Bakır 1 hidroksit (CuOH) ile Bakır 1 oksit (Cu2O) karışımı…

61) Metabolizmada önemli bir şeker fosfatı nedir?
Glukoz-6-fosfat

62) Metabolizmada önemli bir deoksi şeker nedir?
Deoksiriboz

63) Metabolizmada önemli disakkaritler nelerdir?
Maltoz, laktoz, sukroz (sakkaroz)

64) Maltozun molekül yapısında hangi monosakkaritler bulunur?
Glukoz

65) Laktozun molekül yapısında hangi monosakkaritler bulunur?
Glukoz ve galaktoz

66) Sukrozun molekül yapısında hangi monosakkaritler bulunur?
Glukoz ve fruktoz

67) İki glukoz molekülünün Glc(a1®4)Glc biçiminde kondensasyonu ile oluşmuş disakkarit nedir?
Maltoz

68) Bir galaktoz molekülü ile bir glukoz molekülünün Gal(b1®4)Glc biçiminde kondensasyonu ile oluşmuş disakkarit nedir?
Laktoz
69) Bir glukoz molekülü ile bir fruktoz molekülünün Glc(a1®2)Fru biçiminde kondensasyonu ile oluşmuş disakkarit nedir?
Sukroz

70) Maltoz çözeltisi ile yapılan bir Fehling deneyi nasıl sonuç verir?
Pozitif sonuç

71) Laktoz çözeltisi ile yapılan bir Fehling deneyi nasıl sonuç verir?
Pozitif sonuç

72) Sukroz çözeltisi ile yapılan bir Fehling deneyi nasıl sonuç verir?
Negatif sonuç

73) Sukroz çözeltisi ile yapılan bir Fehling deneyi niçin Fehling negatif sonuç verir?
Molekülünde serbest yarıasetal hidroksili olmadığı için…

74) Bitki hücrelerinin temel depo homopolisakkariti nedir?
Nişasta

75) Hayvan hücrelerinin temel depo homopolisakkariti nedir?
Glikojen

76) Nişasta molekülünü oluşturan monosakkarit nedir?
Glukoz

77) Nişasta molekülünü oluşturan disakkarit nedir?
Maltoz ve izomaltoz

78) Nişasta molekülünü oluşturan glukoz polimerleri nelerdir?
Amiloz ve amilopektin

79) Nişasta molekülünde düz zincir biçimindeki glukoz polimeri nedir?
Amiloz

80) Nişasta molekülünde dallı zincir biçimindeki glukoz polimeri nedir?
Amilopektin

81) Glikojen özellikle hangi organlarda depo edilir?
Karaciğer ve kasta

82) Sağlıklı bir erişkinde 8-12 saatlik açlıktan sonra enzimatik yöntemlerle ölçüldüğünde kan glukoz düzeyi nedir?
%60-100 mg (60-100 mg/dL)

83) Kan glukoz düzeyini düşürücü yönde etkili olaylar nelerdir?
1) Glukozun indirekt oksidasyonu: Glukozun aerobik koşullarda glikoliz ve sitrik asit döngüsüyle yıkılımı.
2) Glukozun direkt oksidasyonu: Glukozun pentoz fosfat yolunda yıkılımı.
3) Glikojenez: Glukozun glikojene dönüşümü.
4) Liponeojenez: Glukozun yağ asitlerine ve yağa dönüşümü.
5) Glukozun glukuronik asit yolunda yıkılımı.
6) Glukozdan diğer monosakkaritlerin ve kompleks karbonhidratların oluşumu

84) Glikoliz nedir?
Hücrenin sitoplazmasında altı karbonlu glukozun, on basamakta iki molekül üç karbonlu pirüvata yıkılması olayıdır

85) Glikolize uğrayan her glukoz molekülü için net kaç molekül ATP oluşmaktadır
2 ATP

86) Sitrik asit döngüsü (TCA döngüsü) nedir?
Karbohidrat, yağ ve protein katabolizmasının ortak son ürünü olan asetil-CoA’nın asetil gruplarının mitokondride oksitlendiği döngüsel olaylar dizisi

87) Bir tek glukoz molekülünün tamamen CO2 ve H2O’ya oksitlenmesi suretiyle net kaç adet ATP kazancı olur?
38 adet ATP

88) Glukozun pentoz fosfat yolunda yıkılımı hücrenin hangi bölümünde gerçekleşir?
Sitoplazmada

89) Glukozun pentoz fosfat yolunda yıkılımı sırasında ne oluşur?
NADPH ve riboz-5-fosfat

90) Glikojenez nedir?
Glikojen biyosentezi

91) Kan glukoz düzeyini yükseltici yönde etkili olaylar nelerdir?
1) Diyetle karbonhidrat alınması.
2) Glikojenoliz: Glikojenin yıkılımı.
3) Glikoneojenez: Karbohidrat olmayan maddelerden glukoz yapılımı

92) Glikojenoliz nedir?
Glikojenin yıkılımı

93) Glikoneojenez nedir?
Karbohidrat olmayan maddelerden glukoz yapılımı

94) Hiperglisemi nedir?
8-12 saatlik açlıktan sonra serum glukoz düzeyinin %110 mg’dan yüksek olması durumu

95) Hipoglisemi nedir?
Serum glukoz düzeyinin %40 mg’dan düşük olması durumu.

96) Karbohidrat metabolizması bozuklukları nasıl sınıflandırılırlar?
Emilim bozuklukları
Dönüşüm bozuklukları
Depolanma bozuklukları
Kullanım bozuklukları

97) Karbohidrat metabolizmasının önemli bir emilim bozukluğu nedir?
Laktaz eksikliği (süt intoleransı)

98) Karbohidrat metabolizmasının önemli bir dönüşüm bozukluğu nedir?
Herediter fruktoz intoleransı, galaktozemi

99) Karbohidrat metabolizmasının önemli depolanma bozuklukları nelerdir?
Glikojen depo hastalıkları (glikojenozlar)

100) Karbohidrat metabolizmasının önemli kullanım bozukluğu nedir?
Diabetes mellitus

101) Diabetes mellitus, karbohidrat metabolizmasının ne tür bozukluğudur?
Kullanım bozukluğu

102) Amino asitlerin tanımı nasıldır?
Molekül yapılarında hem amino (-NH2) hem karboksil (-COOH) grubu içeren bileşikler

103) Standart amino asitler kaç tanedir?
20

142) En basit standart amino asit nedir?
Glisin

105) Dallı yan zincirli standart amino asitler nelerdir?
Valin, lösin, izolösin

106) Molekül yapılarında hidroksil (-OH) grubu içeren standart amino asitler nelerdir?
Serin, treonin, tirozin

107) Molekül yapılarında kükürt içeren standart amino asitler nelerdir?
Sistein, metiyonin

108) Molekül yapılarında ikinci bir karboksil (-COOH) grubu içeren standart amino asitler nelerdir?
Aspartik asit, glutamik asit

109) Bir çözeltideki bir amino asit molekülü üzerinde net yükün sıfır olduğu pH değeri, ne olarak adlandırılır
İzoelektrik nokta (pI) olarak adlandırılır

110) Amino asitlerin amino grupları ile verdikleri reaksiyonlara dayanan önemli bir tanımlama deneyi nedir?
Van Slyke deneyi: Nitröz asitle azot gazı çıkışı…

111) Amino asitlerin amino ve karboksil gruplarının birlikte verdikleri reaksiyonlara dayanan önemli bir tanımlama deneyi nedir?
Ninhidrin deneyi: Ninhidrin ile mavi-menekşe renk…

112) Amino asitlerin renk reaksiyonlarına dayanan önemli bir tanımlama deneyi nedir?
Fenil halkası için ksantoprotein deneyi: Konsantre nitrik asit ile ısıtma sonucu sarı renk

113) Van Slyke deneyi, amino asitlerin hangi grupları ile verdikleri reaksiyonlara dayanan önemli bir tanımlama deneyidir?
Amino grupları

114) Ninhidrin deneyi, amino asitlerin hangi grupları ile verdikleri reaksiyonlara dayanan önemli bir tanımlama deneyidir?
Amino ve karboksil grupları

115) Önemli bir nonstandart amino asit nedir?
4-Hidroksiprolin

116) İki amino asitten oluşan bileşiklere ne denir?
Dipeptit

117) Ona kadar amino asitten oluşan bileşiklere ne denir?
Oligopeptit

118) Çok sayıda amino asitten oluşan bileşiklere ne denir?
Polipeptit

119) Aminoasitlerin polimerlerine ne denir?
Polipeptit, protein

120) Polipeptit veye proteinlerin monomerleri nelerdir?
Amino asitler

121) Yapay tatlandırıcı olarak kullanılan aspartam hangi sınıftan bir bileşiktir?
Dipeptit

122) Glutatyon hangi sınıftan bir bileşiktir?
Tripeptit

123) Metabolizmada önemli bir tripeptit nedir?
Glutatyon

124) Oksitosin ve vazopressin hangi sınıftan bir bileşiktir?
Nonapeptit

125) Proteinler ne tür bileşiklerdir?
Amino asitlerin polimerleri

126) Proteinlerin yapısındaki kovalent bağlar nelerdir?
Peptit bağları ve disülfit bağları

127) Proteinlerin yapısındaki kovalent olmayan bağlar nelerdir?
Hidrojen bağları, iyon bağları, hidrofob bağlar (apolar bağlar)

128) Proteinlerin primer yapısı hangi bağlarla oluşur?
Peptit bağlarıyla

129) Proteinlerin denatüre oldukları deneysel olarak nasıl anlaşılır?
Çözünürlüklerinin azalmasıyla…

130) Proteinleri denatüre eden etkenler nelerdir?
Isı, X-ışını ve UV ışınlar, ultrason, uzun süreli çalkalamalar, tekrar tekrar dondurup eritmeler, asit etkisi, alkali etkisi, organik çözücülerin etkisi, derişik üre ve guanidin-HCl etkisi, salisilik asit gibi aromatik asitlerin etkisi, dodesil sülfat gibi deterjanların etkisi...

131) Proteinlerin reversibl (geri dönüşümlü) denatürasyonunda hangi yapıları bozulmaz (korunur)?
Primer ve sekonder yapılar

132) Proteinlerin irreversibl (geri dönüşümsüz) denatürasyonunda hangi yapı bozulmaz (korunur)?
Primer yapı

133) Proteinlerin tam hidrolizi sonucu ne oluşur
Amino asitler

134) Proteinlerin yapılarına göre sınıfları ve alt sınıfları nelerdir?
Basit proteinler: Globüler proteinler, fibriler proteinler…
Bileşik proteinler: Fosfoproteinler, glikoproteinler, lipoproteinler, kromoproteinler, metalloproteinler…
Türev proteinler:

135) Proteinlerin biyolojik rollerine (fonksiyonlarına) göre sınıfları nelerdir?
Katalitik proteinler: Amilaz, pepsin, lipaz
Taşıyıcı proteinler (transport proteinleri): Serum albümin, hemoglobin, lipoproteinler, transferrin
Besleyici ve depo proteinler: Ovalbümin, kazein ferritin
Kontraktil proteinler: Miyozin, aktin
Yapısal proteinler: Kollajen, elastin
Savunma (defans) proteinleri: İmmünoglobülinler, kan pıhtılaşma proteinleri
Düzenleyici proteinler: İnsülin, büyüme hormonu
Diğer proteinler: Fonksiyonları henüz daha fazla bilinmeyen ve kolayca sınıflandırılmayan çok sayıda protein

136) Proteinleri denatürasyon ve çökme tepkimeleri ile tanımlanma deneyleri nelerdir?
Sülfosalisilik asit ile çöktürme
Konsantre nitrik asit ile çöktürme
Triklorasetik asit (TCA) ile çöktürme
Isıtma ile çöktürme

137) Proteinleri renk tepkimeleri ile tanımlanma deneyleri nelerdir?
Biüret tepkimesi: Biüret reaktifi ile mor renkli kompleks oluşması

138) Azot dengesi nedir?
Total azot alınımı ile azot kaybı arasındaki fark

139) Pozitif azot dengesi nedir?
Azot için alınım>atılım

140) Negatif azot dengesi nedir?
Azot için atılım>alınım

141) Esansiyel amino asit deyince ne anlaşılır?
Vücutta sentezlenmeyen, besinlerle dışarıdan alınması zorunlu olan amino asitler…

142) Esansiyel olmayan amino asit deyince ne anlaşılır?
Vücutta sentezlenebilen, besinlerle dışarıdan alınması zorunlu olmayan amino asitler…

143) Esansiyel amino asitler nelerdir?
Valin, lösin, izolösin, treonin, metionin, fenilalanin, triptofan, lizin ve gelişmekte olanlarda arjinin ile histidin

144) Esansiyel olmayan amino asitler nelerdir?
Glisin, alanin, serin, sistein, prolin, tirozin, glutamat, glutamin, aspartat, asparajin ve erişkinlerde arjinin ile histidin

145) Amino asitlerin hücre içindeki reaksiyonları nelerdir?
Transaminasyon: Bir amino asidin amino grubunun bir keto aside taşınması (yeni amino asitler oluşur)
Deaminasyon: Amino asitlerdeki amino grubunun amonyak şeklinde ayrılması (keto asitler oluşur)
Amino asitlerden metil ve diğer 1 karbonlu birimlerin sağlanması (çeşitli bileşikler oluşur)
Dekarboksilasyon: Amino asidin yapısındaki karboksil grubunun CO2 halinde ayrılması (biyojen aminler oluşur)

146) Protein metabolizması bozuklukları nelerdir?
Serum proteinlerinde değişiklikler (Disproteinemiler):
Hiperproteinemi
Hipoproteinemi
Dokularda normalde bulunmayan proteinlerin ortaya çıkışı
Amiloidoz
Beslenim eksikliği (malnutrisyon) ile ilgili durumlar
Kwashiorkor
Marasmus

147) Mental gerilikle birlikte olan amino asit metabolizması bozuklukları nelerdir?
Fenilketonüri: Fenil alanin metabolizması bozukluğu
Homosistinüri: Metiyonin metabolizması bozukluğu
Akça ağaç şurubu idrar hastalığı: Dallı zincirli amino asitlerin metabolizması bozukluğu
Hiperglisinemi: Glisin metabolizması bozukluğu
Histidinemi: Histidin metabolizması bozukluğu
Hiperprolinemi: Prolin metabolizması bozukluğu

148) Membranlarda transport bozukluğu ile ilgili amino asit metabolizması bozuklukları nelerdir?
Hartnup hastalığı: Triptofan metabolizması bozukluğu
Glisinüri: Böbreklerde glisin geri emilimi bozukluğu
Sistinüri: İdrarda fazla miktarda sistin atılması

149) Amino asit ve metabolitlerinin depolanması ile ilgili amino asit metabolizması bozuklukları nelerdir?
Primer hiperoksalüri: Glisin metabolizması bozukluğu
Sistinozis: Özellikle retiküloendoteliyal sistemde olmak üzere sistin kristallerinin birçok doku ve organda birikmesi
Alkaptonüri: Tirozin metabolizması bozukluğu

150) Enzimlerin tanımı nasıldır?
Biyolojik sistemlerin reaksiyon katalizörleri; biyokimyasal olayların vücutta yaşam ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan kimyasal ajanlar…

151) Enzimlerle katalize edilen tepkimeye katılan kimyasal moleküllere ne ad verilir?
Substrat

152) Enzimlerin yapısal özellikleri nasıldır?
Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç bütün enzimler proteindirler

153) Bazı enzimler katalitik aktivite için ne gerektirirler?
Kofaktör

154) Katalitik olarak aktif tam bir enzim, kofaktörü ile birlikte ne olarak adlandırılır?
Holoenzim

155) Enzimlerin altı büyük sınıfı nelerdir?
1. Oksidoredüktazlar
2. Transferazlar
3. Hidrolazlar
4. Liyazlar
5. İzomerazlar
6. Ligazlar

156) Laktat dehidrogenaz hangi sınıftan enzimdir?
Oksidoredüktaz

157) Kreatin kinaz hangi sınıftan enzimdir?
Transferaz. Fosfat grubu transfer eder…

158) a-Amilaz hangi sınıftan enzimdir?
Hidrolaz

159) Adenilat siklaz hangi sınıftan enzimdir?
Liyaz

160) Fosfoglukomutaz hangi sınıftan enzimdir?
İzomeraz

161) Arjininosüksinat sentaz hangi sınıftan enzimdir?
Ligaz

162) Katalizör olarak bir enzimin fonksiyonu nedir?
Aktivasyon enerjisini düşürmek suretiyle bir reaksiyonun hızını artırmak…

163) Enzimle katalizlenen bir reaksiyon nerede meydana gelir?
Enzim üzerinde aktif merkez denen bir cep sınırları içinde…

164) En çok kullanılan enzim aktivitesi birimi nedir?
İnternasyonel ünite (IU)

165) 1 IU enzim aktivitesi deyince ne anlaşılır?
Optimal koşullarda 1 dakikada 1mmol substratı değiştiren enzim etkinliği…

166) Enzimatik bir reaksiyonun hızını etkileyen faktörler nelerdir?
Enzim konsantrasyonu
Substrat konsantrasyonu
pH
Isı veya sıcaklık
Zaman
Işık ve diğer fiziksel faktörler
İyonların doğası ve konsantrasyonu
Hormonlar ve diğer biyokimyasal faktörler
Reaksiyon ürünleri

167) Bir enzim tarafından katalizlenen bir reaksiyonun hızının zamanla azalmasının nedeleri nelerdir?
Reaksiyon ürünlerinin kendi aralarında birleşerek aksi yönde bir reaksiyon meydana getirmeleri
Enzimin zamanla inaktive olması
Reaksiyonu önleyen maddelerin oluşması
Substratın tükenmesi…

168) Enzimatik aktivetinin düzenlenmesi hangi etkilerle olur?
Allosterik enzimler
Protein/protein etkileşimi
Kovalent modifikasyon/kaskat sistemler
Zimojen aktivasyon
Enzim sentezinin indüksiyonu veya represyonu

169) Proteolitik yıkılım vasıtasıyla aktive edilen enzimlerin inaktif prekürsörü ne olarak isimlendirilir?
Zimojen

170) Enzim inhibisyonu çeşitleri nelerdir?
Reversibl enzim inhibisyonları
1) Kompetitif (yarışmalı) enzim inhibisyonu
2) Nonkompetitif (yarışmasız) enzim inhibisyonu
3) Ankompetitif enzim inhibisyonu
İrreversibl enzim inhibisyonları

171) Bir enzimin izoenzimleri deyince ne anlaşılır?
Belli bir enzimin katalitik aktivitesi aynı, fakat elektriksel alanda göç, doku dağılımı, ısı, inhibitör ve aktivatörlere yanıtları farklı olan formları…

172) Kreatin kinaz enzimin izoenzimleri nelerdir?
CK1 (CK-BB)
CK2 (CK-MB)
CK3 (CK-MM)

173) Koenzim deyince ne anlaşılır?
Bazı enzimlerin aktiviteleri için gerekli olan ve kofaktör diye adlandırılan ek kimyasal komponentlerin organik veya metalloorganik molekül yapısında olanları…

174) Prostetik grup deyince ne anlaşılır?
Koenzimlerin enzim proteinine kovalent olarak bağlı olup enzimden ayrılmayanları…

175) Kosubstrat deyince ne anlaşılır?
Koenzimlerin enzim proteinine nonkovalent olarak bağlı olup enzimden ayrılabilenleri…

176) Koenzimlerin fonksiyonlarına göre grupları nelerdir?
1) Hidrojen ve elektron transfer eden koenzimler.
2) Fonksiyonel grup transfer eden koenzimler.
3) Liyaz, izomeraz ve ligazların koenzimleri.

177) Hidrojen ve elektron transfer eden koenzimler nelerdir?
NAD+ - NADH
NADP+ - NADPH
FAD - FADH2
FMN - FMNH2
Koenzim Q
Demir porfirinler
Demir-kükürt proteinleri
a-Lipoik asit

178) Fonksiyonel grup transfer eden koenzimler nelerdir?
Piridoksal-5-fosfat (PLP)
Tiamin pirofosfat (TPP)
Koenzim A (CoA×SH)
Biotin (vitamin H)
Tetrahidrofolat (H4 folat)
Koenzim B12 (5'-deoksiadenozil kobalamin)

179) Klinik enzimoloji nedir?
İnsanlarda görülen hastalıkların tanı veya ayırıcı tanısının yapılması ve sağaltımın izlenmesinde enzimatik ölçümlerin uygulanması ile ilgilenen bilim dalı

180) Enzimatik ölçümler için uygun biyolojik materyaller nelerdir?
Biyolojik sıvılar: Kan, BOS, amniyon sıvısı, idrar, seminal sıvı
Eritrositler
Lökositler
Doku biyopsi örnekleri
Doku hücre kültürleri

181) Kanda bulunan enzimlerin kaynakları nelerdir?
Plazmaya özgü enzimler: Fibrinojen gibi...
Sekresyon enzimleri: a-Amilaz gibi...
Sellüler enzimler: Transaminazlar gibi...

182) Serum enzim düzeyini etkileyen faktörler nelerdir?
Enzimlerin hücrelerden serbest kalma hızı
Enzim üretiminde değişiklikler
Enzimlerin dolaşımdan uzaklaştırılma hızı
Enzim aktivitesini artıran nonspesifik nedenler

183) Kan enzimlerinin aktivite tayinlerinde dikkat edilecekler nelerdir?
Kan, antikoagulansız tüpe (düz tüp) alınmalıdır
Kan genellikle venden alınır
Kan alırken hemolizden kaçınmalıdır
Kan, pıhtılaşmasından hemen sonra santrifüj edilerek serum ayrılmalıdır
Günlük taze kan kullanılması en iyisidir

184) Klinik tanıda önemli olan serum enzimleri nelerdir?
Transaminazlar (AST ve ALT)
Laktat dehidrojenaz (LDH, LD)
Kreatin kinaz (CK, CPK)
Fosfatazlar (ALP ve ACP)
Amilaz (AMS)
Lipaz (LPS)
Gama glutamiltransferaz (GGT, g-GT)
Aldolaz (ALS)
5¢-nükleotidaz (5¢-NT)
Lösin aminopeptidaz (LAP)
Psödokolinesteraz (ChE)
Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G-6-PD)

185) Enzimatik tanı alanları nelerdir?
Kalp ve akciğer hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Kas hastalıkları
Kemik hastalıkları
Pankreas hastalıkları
Maligniteler
Genetik hastalıklar
Hematolojik hastalıklar
Zehirlenmeler

186) Kalp ve akciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler nelerdir?
Total kreatin kinaz (CK, CPK)
CK-MB
Aspartat transaminaz (AST)
Laktat dehidrojenaz (LD, LDH)

187) Karaciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler nelerdir?
Transaminazlar (ALT, AST)
LDH
GGT (g-GT)
ALP
5¢-nükleotidaz (5¢-NT)
Lösin aminopeptidaz (LAP)

188) Kas hastalıklarının tanısında yararlı enzimler nelerdir?
CK
LDH
Aldolaz
AST

189) Kemik hastalıklarının tanısında yararlı enzimler nelerdir?
Alkalen fosfataz (ALP)
Asit fosfataz (ACP)
Osteoblastik aktivite artışı ile karakterize kemik hastalıklarında ALP yükselir
Osteoklastik kemik hastalıklarında ALP yanında ACP da yükselir.

190) Pankreas hastalıklarının tanısında yararlı enzimler nelerdir?
a-amilaz
Lipaz

191) Malignitelerin tanısında yararlı enzimler nelerdir?
Organ spesifik enzimler:
ACP, ALP, GGT, 5¢-nükleotidaz, lösin aminopeptidaz (LAP), a-amilaz ve lipaz
Organ spesifik olmayan enzimler:
LDH, aldolaz, fosfoheksoz izomeraz

192) Genetik hastalıkların tanısında yararlı enzimler nelerdir?
Fenilalanin hidroksilaz,
Galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz,
Glukoz-6-fosfataz…

193) Hematolojik hastalıkların tanısında yararlı enzimler nelerdir?
Anaerobik glikoliz ile ilgili bazı enzimler
Pentoz fosfat yolu ile ilgili bazı enzimler
Glutatyon metabolizması ile ilgili bazı enzimler
Adenozin deaminaz gibi pürin ve pirimidin katabolizması enzimleri
Na+/K+ ATPaz
Lesitin kolesterol açil transferaz (LCAT)
methemoglobin redüktaz

194) Zehirlenmelerin tanısında yararlı enzimler nelerdir?
Organik fosfor bileşikleri ile zehirlenme durumlarında serum kolinesteraz (ChE) düzeyi düşük bulunur

195) Lipidlerin tanımı nasıldır?
Ya gerçekten ya da potansiyel olarak yağ asitleri ile ilişkileri olan heterojen bir grup bileşik…

196) Lipidlerin ortak özellikleri nelerdir?
Biyolojik kaynaklı organik bileşiklerdir
Suda çözünmeyen, apolar veya hidrofob bileşiklerdir
Kloroform, eter, benzen, sıcak alkol, aseton gibi organik çözücülerde çözünebilirler
Enerji değerleri yüksektir

197) Lipidler yapılarına göre nasıl sınıflandırılırlar?
Basit lipitler
Bileşik lipitler
Lipit türevleri
Lipitlerle ilgili diğer maddeler

198) Basit lipidler ne tür bileşiklerdir?
Yağ asitlerinin çeşitli alkollerle oluşturdukları esterler…

199) Nötral yağ deyince ne anlaşılır?
Trigliseridler (triaçilgliseroller)

200) Trigliseridler yapılarına göre hangi sınıftan lipidlerdir?
Basit lipidler

201) Bileşik lipidler ne tür bileşiklerdir?
Yağ asitleri ve alkole ek olarak başka gruplar içeren lipidler…

202) Keton cisimleri nelerdir?
Asetoasetik asit, b-hidroksibutirik asit ve aseton

203) Lipidler biyolojik rollerine (fonksiyonlarına) göre nasıl sınıflandırılırlar?
Depo lipidler
Membran lipidleri

204) Depo lipidler nelerdir?
Trigliseridler (triaçilgliseroller)

205) Membran lipidleri nelerdir?
Kolesterol
Glikolipidler
Sfingolipidler

206) Yağ asitleri sınıfları nelerdir?
Doymuş (satüre) yağ asitleri
Doymamış (ansatüre) yağ asitleri
Ek gruplu yağ asitleri
Halkalı yapılı yağ asitleri

207) Palmitik asit ve stearik asit hangi sınıftan yağ asitleridir?
Doymuş (satüre) yağ asitleri

208) Doymuş (satüre) yağ asidi deyince ne anlaşılır?
Molekülünde çift bağ içermeyen, sadece tek bağ içeren yağ asitleri…

209) Oleik asit ve araşidonik asit hangi sınıftan yağ asitleridir?
Doymamış (ansatüre) yağ asitleri

210) Doymamış (ansatüre) yağ asidi deyince ne anlaşılır?
Molekülünde çift bağ içeren yağ asitleri…

211) Tekli doymamış (monoansatüre) yağ asidi deyince ne anlaşılır?
Molekülünde bir çift bağ içeren yağ asitleri…

212) Oleik asit ne tür bir yağ asididir?
Tekli doymamış (monoansatüre)

213) Çoklu doymamış (poliansatüre) yağ asidi deyince ne anlaşılır?
Moleküllerinde iki veya daha fazla çift bağ içeren yağ asitleri…

214) Araşidonik asit ne tür bir yağ asididir?
Çoklu doymamış (poliansatüre)

215) Yağ asitlerinin kimyasal özellikleri nelerdir?
Esterleşme
Tuz oluşturma
Çift bağların hidrojenlenmesi (hidrojenizasyon)
Halojenlenme
Oksitlenme

216) Trigliseridler (triaçilgliseroller) kimyasal yapılarına göre net tür bileşiklerdir?
Gliserolün yağ asidi esterleri…

217) Karbon sayısı 6’dan fazla olan yağ asitlerinin metallerle oluşturduğu tuzlara ne denir?
Sabun

218) Sabunlar kimyasal yapılarına göre net tür bileşiklerdir?
Karbon sayısı 6’dan fazla olan yağ asitlerinin metallerle oluşturduğu tuzlar…

219) Yağ asitlerinin halojenlenmesi ne demektir?
Doymamış yağ asitlerinin yapısında yer alan etilen bağının fluor, klor, brom, iyot gibi halojenlerden biri ile doyurulması…

220) İyot indeksi nedir?
100 g doymamış yağın gram cinsinden tuttuğu iyot miktarı…

221) Steroidler kimyasal yapılarına göre net tür bileşiklerdir?
17 karbonlu steran halkası (gonan halkası, siklopentano-perhidrofenantren halkası) içeren bileşikler…

222) Steroid sınıfları nelerdir?
Steroller (sterinler).
Safra asitleri.
Cinsiyet hormonları.
Adrenal korteks hormonları.
Vitamin D grubu maddeler.

223) Hayvansal kökenli steroid nedir?
Kolesterol

224) Safra asitleri kimyasal yapılarına göre net tür bileşiklerdir?
24 karbonlu steroidlerdir; kolanik asidin oksi türevleridirler…

225) Safra asidi sınıfları nelerdir?
Primer safra asitleri: Kolik asit (3,7,12-Trihidroksikolanik asit) ile kenodezoksikolik asit (3,7-Dihidroksikolanik asit)
Sekonder safra asitleri: Dezoksikolik asit (3,12-Dihidroksikolanik asit) ile litokolik asit (3-Hidroksikolanik asit)

226) Safra asitlerinin fonksiyonları nelerdir?
Yüzey gerilimini azaltıcı etkileriyle emülsiyonlaşmayı kolaylaştırırlar; hem yağların hem yağda çözünen vitaminlerin 0,3-1m çapında emülsiyon veya 16-20Ao çapında miseller halinde emilmelerini sağlarlar.
Safra içindeki kolesterolün çökmesini önlerler.
İntestinal motiliteyi artırırlar.
Kolesterol esterazı ve ince bağırsağın üst kısımlarında lipazı aktive ederler

227) Lipoproteinlerin tanımı nasıldır?
Fosfolipitler, kolesterol, kolesterol esterleri ve trigliseridlerin çeşitli kombinasyonları ile apolipoproteinler denen spesifik taşıyıcı proteinlerin moleküler agregatları…

228) Lipoprotein sınıfları nelerdir?
Şilomikronlar:
VLDL’ler: Çok düşük dansiteli lipoproteinler
IDL’ler: Ara dansiteli lipoproteinler
LDL’ler: Düşük dansiteli lipoproteinler
Lp (a):
HDL’ler: Yüksek dansiteli lipoproteinler

229) Eikozanoidlerin tanımı nasıldır?
Omurgalı hayvanların çeşitli dokularında son derece güçlü hormon benzeri etkilerinin çeşitliliği ile bilinen, 20 karbonlu poliansatüre yağ asidi olan 20: 4D5, 8, 11, 14 araşidonik asit türevi bileşikler…

230) Eikozanoid sınıfları nelerdir?
Prostaglandinler
Tromboksanlar
Lökotrienler

231) LDL’nin kolesterolü taşıma özelliği nedir?
Karaciğerden başka dokulara taşır…

232) HDL’nin kolesterolü taşıma özelliği nedir?
Başka dokulardan karaciğere taşır…

233) Sağlıklı bir erişkinin kan plazmasında 8-10 saatlik açlıktan sonra total olarak ne kadar lipid bulunur?
%400-700 mg kadar

234) Sağlıklı bir erişkinin kan plazmasında 8-10 saatlik açlıktan sonra total olarak ne kadar kolesterol bulunur?
%140-200 mg

235) Hiperkolesterolemi ne demektir?
Kan kolesterol düzeyi yüksekliği

236) Kan kolesterol düzeyi yüksekliğine ne denir?
Hiperkolesterolemi

237) Dislipoproteinemi ne demektir?
Serum lipoprotein düzeylerinin düşük veya yüksek olması…

238) Hiperlipoproteinemi ne demektir?
Serum lipoprotein düzeylerinin yüksek olması…

239) Hiperlipoproteinemi sınıfları nelerdir?
Tip I hiperlipoproteinemi,
Tip IIa hiperlipoproteinemi,
Tip IIb hiperlipoproteinemi,
Tip III hiperlipoproteinemi,
Tip IV hiperlipoproteinemi
Tip V hiperlipoproteinemi

240) Nükleik asit monomerleri nelerdir?
Nükleotidler

241) Nükleik asit sınıfları nelerdir?
Deoksiribonükleik asit (DNA)
Ribonükleik asit (RNA)

242) Nükleotidlerin yapısında neler bulunur?
Azotlu baz, pentoz ve fosfat

243) Nükleotidlerin yapısında bulunan pentozlar nelerdir?
Riboz ve deoksiriboz

244) Nükleotidlerin yapısında bulunan pirimidin bazları nelerdir?
Sitozin, timin, urasil

245) Nükleotidlerin yapısında bulunan pürin bazları nelerdir?
Adenin, guanin

246) DNA nükleotidlerin yapısında bulunan pirimidin bazları nelerdir?
Sitozin ve timin

247) RNA nükleotidlerin yapısında bulunan pirimidin bazları nelerdir?
Sitozin ve urasil

248) Nükleotidlerin fonksiyonları nelerdir?
Nükleik asitlerin alt üniteleridirler
Hücrede kimyasal enerjiyi taşırlar
Birçok enzim kofaktörlerinin komponentleridirler
Sellüler haberleşmede aracıdırlar

249) DNA’nın tanımı nedir?
Canlı hücrelerde genetik bilginin saklandığı kromozomal komponent…

250) DNA’da saklı genetik bilginin kalıtımını sağlayan olay nedir?
Replikasyon

251) DNA’da saklı genetik bilginin RNA’ya aktarılmasını sağlayan olay nedir?
Transkripsiyon

252) DNA’da saklı genetik bilginin protein haline çevrilmesini sağlayan son olay nedir?
Translasyon

253) Bölünme evresinde olmayan ökaryotik hücrelerde nükleustan izole edilen kromozomal materyal ne olarak tanımlanır?
Kromatin

254) Bölünme evresinde olan ökaryotik hücrelerde nükleustan izole edilen genetik materyal ne olarak tanımlanır?
Kromozom

255) Kromozomların, örneğin göz rengi gibi tek bir karakter veya fenotipi (görünen özellik) belirleyen veya etkileyen bölümleri ne olarak tanımlanır?
Gen

256) Gen tanımı nasıldır?
Kromozomların, örneğin göz rengi gibi tek bir karakter veya fenotipi (görünen özellik) belirleyen veya etkileyen bölümleri…

257) DNA’da kodlayıcı segmentler ne olarak adlandırılırlar?
Ekson

258) DNA’da kodlayıcı olmayan segmentler ne olarak adlandırılırlar?
İntron

259) Ekstrakromozomal DNA’lar nelerdir?
Viral DNA molekülleri
Bakterilerin birçok türünde plazmid
Mitokondriyal DNA
Fotosentetik hücrelerin kloroplastlarındaki DNA

260) DNA’nın kimyasal özellikleri nelerdir?
Çift heliks yapılı DNA, denatüre edilebilir ve denatüre olan DNA renatüre olabilir
Farklı türlere ait DNA’lar hibridler (melezler) oluşturabilirler
DNA, nonenzimatik transformasyona uğrayabilir
DNA moleküllerindeki belli nükleotid bazları, sıklıkla enzimatik olarak metillenirler

261) RNA’nın tanımı nasıldır?
DNA’daki genetik bilgiyi bir fonksiyonel proteine dönüştürmekte aracı rol oynayan nükleik asit…

262) RNA çeşitleri nelerdir?
Haberci RNA (messenger RNA, mRNA)
Taşıyıcı RNA (transfer RNA, tRNA)
Ribozomal RNA (rRNA)

263) mRNA’nın tanımı nasıldır?
Protein sentezi için gerekli genetik mesajı nükleustaki DNA’dan sitoplazmadaki ribozomlara taşıyan RNA’lardır. Protein sentezi için kalıp görevi görür…

264) mRNA üzerindeki, her biri bir amino aside uyan üçlü baz gruplarına denir
Kodon

265) tRNA’nın tanımı nasıldır?
Sekonder yapıları yonca yaprağı şeklinde olan RNA’dır. Protein sentezine girecek amino asitleri sentez yerine taşır…

266) İnsanda pürin nükleotidlerinin yıkılımının son ürünü nedir?
Ürik asit

267) İnsanda pirimidin nükleotidlerinin yıkılımının son ürünü nedir?
b-alanin, CO2, NH3 ve b-aminoizobutirat

268) Pirimidin metabolizması bozuklukları nelerdir?
Orotik asidüri

269) Pürin metabolizması bozuklukları nelerdir?
Gut hastalığı
Lesch-Nyhan sendromu
Anormal pürin metabolizması ile ilgili immün yetmezlik hastalıkları
Adenozin deaminaz eksikliği
Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği
Hipoürisemi

270) Vitamin tanımı nasıldır?
Sağlıklı beslenme için küçük miktarlarda alınmaları zorunlu olan, herhangi birinin eksikliği spesifik bir bozukluk ve hastalık meydana getiren organik maddeler

271) Vitamin sınıfları nelerdir?
Suda çözünen vitaminler
Yağda çözünen vitaminler
Vitamin benzeri bileşikler

272) Önemli suda çözünen vitaminler nelerdir?
Vitamin B1 (tiamin, antiberiberik vitamin)
Vitamin B2 (riboflavin, laktoflavin)
Nikotinik asit (niasin)
Vitamin B5 (pantotenik asit)
Vitamin B6 (piridoksin)
Biotin (vitamin H)
Folik asit
Vitamin B12
Vitamin C (askorbik asit)

273) Diğer vitaminlerin eksikliği ile birlikte olan hangi vitamin eksikliği hallerinde beriberi hastalığı tablosu ortaya çıkar?
Tiamin (B1 vitamini)

274) Diğer vitaminlerin eksikliği ile birlikte olan tiamin eksikliği hallerinde hangi hastalık tablosu ortaya çıkar?
Beriberi

275) Diğer vitaminlerin eksikliği ile birlikte olan hangi vitamin eksikliği hallerinde seboreli dermatit, keratokonjunktivit, atrofik glossit, ağız köşesi çatlağı (cheilosis, ragad) görülür?
Vitamin B2 (riboflavin, laktoflavin)

276) Diğer vitaminlerin eksikliği ile birlikte olan riboflavin (B2 vitamini) eksikliği hallerinde hangi klinik tablo görülür?
Seboreli dermatit, keratokonjunktivit, atrofik glossit, ağız köşesi çatlağı (cheilosis, ragad)

277) Tiamin diye bilinen vitamin hangi vitamindir?
B1 vitamini

278) Riboflavin diye bilinen vitamin hangi vitamindir?
B2 vitamini

279) Antiberiberik vitamin diye bilinen vitamin hangi vitamindir?
B1 vitamini (tiamin)

280) Pellegraya karşı koruyucu faktör (PP vitamini) diye bilinen vitamin hangi vitamindir?
Niasin (nikotinik asit)

281) İnsanda nikotinamid eksikliğinde derinin güneş gören yerlerinde dermatitis, diyare ve demans ile karakterize hangi klinik tablo oluşur?
Pellegra

282) Derinin güneş gören yerlerinde dermatitis, diyare ve demans ile karakterize pellegra tablosu insanda hangi vitamin eksikliğinde oluşur?
Niasin (nikotinik asit)

283) Tüberküloz tedavisinde kullanılan izoniazid verilmesiyle hangi vitaminin eksiklik belirtileri meydana gelebilir?
Vitamin B6

284) Yumurta akında bulunan ve avidin adı verilen bir glikoprotein, hangi vitamin ile birleşerek sindirilemeyen ve dolayısıyla bağırsaktan emilemeyen bir kompleks meydana getirir?
Biotin (vitamin H)

285) Megaloblastik anemi, lökopeni ve trombositopeni hangi vitamin eksikliğinde ortaya çıkar?
Folik asit

286) Pernisiyöz anemi diye tanımlanan megaloblastik anemi tablosu hangi vitaminin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar?
B12 vitamini

287) Askorbik asit diye bilinen vitamin hangi vitamindir?
C vitamini

288) Askorbik asit eksikliğinde insanlarda hangi hastalık meydana gelir?
Skorbüt hastalığı

289) Skorbüt hastalığı insanlarda hangi vitamin eksikliğinde meydana gelir?
C vitamini (askorbik asit)


290) Önemli vitamin benzeri bileşikler nelerdir?
Kolin
Karnitin
a-lipoik asit
PABA (p-aminobenzoat)
İnozitol
Koenzim Q
Biyoflavonoidler (vitamin P)

291) Özellikle uzun zincirli yağ asitlerinin b-oksidasyonla yıkılmak üzere sitoplazmadan mitokondri içine transportunda görev alan vitamin benzeri bileşik nedir?
Karnitin

292) Önemli yağda çözünen vitaminler nelerdir?
Vitamin A (retinoidler)
Vitamin D (kalsiferoller)
Vitamin E (tokoferoller)
Vitamin K (naftokinonlar)

293) Karanlığa karşı adaptasyon bozukluğu ile karakterize gece körlüğü (niktalopi), hangi vitamin eksikliğinin erken belirtilerinden biridir?
Vitamin A

294) Vitamin A eksikliğinin erken belirtilerinden biri olan, karanlığa karşı adaptasyon bozukluğu ile karakterize bulgu nedir?
Gece körlüğü (niktalopi)

295) Kalsitriol diye bilinen bileşik nedir?
1a,25-dihidroksi vitamin D3 (aktif vitamin D3)

296) İskeletin gelişmesi döneminde vitamin D eksikliğinin neden olduğu klinik durum, nedir?
Raşitizm

297) İskelet gelişimi tamamlandıktan sonra vitamin D eksikliğinin neden olduğu klinik durum nedir?
Osteomalazi

298) Kolekalsiferol diye bilinen bileşik nedir?
Vitamin D3

299) Ergokalsiferol diye bilinen bileşik nedir?
Vitamin D2

300) Karaciğerde, kanın pıhtılaşma faktörlerinden bazılarının oluşmasında gerekli vitamin hangisidir?
Vitamin K

301) K vitamini, karaciğerde kanın pıhtılaşma faktörlerinden hangilerinin oluşmasında gereklidir?
Faktör II (protrombin), faktör VII (prokonvertin), faktör IX (plazma tromboplastin komponenti) ve faktör X (Stuart faktörü)

302) İnsan vücudunda nispeten önemli miktarlarda bulunan majör mineraller nelerdir?
Sodyum (Na)
Potasyum (K)
Klor (Cl)
Magnezyum (Mg)
Kalsiyum (Ca)
Fosfor (P)

303) İnsan vücudunda oldukça az miktarlarda bulunan minör mineraller (iz elementler, eser elementler) nelerdir?
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Çinko (Zn)
Kobalt (Co)
Molibden (Mo)
Manganez (Mn)
Kadmiyum (Cd)
Lityum (Li)
Selenyum (Se)
Krom (Cr)
Nikel (Ni)
Vanadyum (V)
Arsenik (As)
Silisyum (Si)
Bor (B)
Kükürt (S)
İyot (I)
Flüor (F)

304) Erişkin sağlıklı bir insanda serum sodyum düzeyinin normal değeri nedir?
140±7,3 mEq/L

305) Serum sodyum düzeyinin normalden yüksek olması ne olarak tanımlanır?
Hipernatremi

306) Serum sodyum düzeyinin normalden düşük olması ne olarak tanımlanır?
Hiponatremi

307) Hipernatremi deyince ne anlaşılır?
Serum sodyum düzeyinin normalden yüksek olması

308) Hiponatremi deyince ne anlaşılır?
Serum sodyum düzeyinin normalden düşük olması
309) Erişkin sağlıklı bir insanda serum potasyum düzeyinin normal değeri nedir?
3,5-5,1 mEq/L

310) Serum potasyum düzeyinin normalden yüksek olması ne olarak tanımlanır?
Hiperpotasemi (hiperkalemi)

311) Serum potasyum düzeyinin normalden düşük olması ne olarak tanımlanır?
Hipopotasemi (hipokalemi)

312) Hiperpotasemi (hiperkalemi) deyince ne anlaşılır?
Serum potasyum düzeyinin normalden yüksek olması

313) Hipopotasemi (hipokalemi) deyince ne anlaşılır?
Serum potasyum düzeyinin normalden düşük olması

314) Erişkin sağlıklı bir insanda serum klorür düzeyinin normal değeri nedir?
98-108 mEq/L

315) Serum klorür düzeyinin normalden yüksek olması ne olarak tanımlanır?
Hiperkloremi

316) Serum klorür düzeyinin normalden düşük olması ne olarak tanımlanır?
Hipokloremi

317) Hiperkloremi deyince ne anlaşılır?
Serum klorür düzeyinin normalden yüksek olması

318) Hipokloremi deyince ne anlaşılır?
Serum klorür düzeyinin normalden düşük olması

319) Erişkin sağlıklı bir insanda serum magnezyum düzeyinin normal değeri nedir?
1,7-3,0 mg/dL

320) Serum magnezyum düzeyinin normalden yüksek olması ne olarak tanımlanır?
Hipermagnezemi

321) Serum magnezyum düzeyinin normalden düşük olması ne olarak tanımlanır?
Hipomagnezemi

322) Hipermagnezemi deyince ne anlaşılır?
Serum magnezyum düzeyinin normalden yüksek olması

323) Hipomagnezemi deyince ne anlaşılır?
Serum magnezyum düzeyinin normalden düşük olması

324) Erişkin sağlıklı bir insanda serum kalsiyum düzeyinin normal değeri nedir?
8,5-11,5 mg/dL

325) Serum kalsiyum düzeyinin normalden yüksek olması ne olarak tanımlanır?
Hiperkalsemi

326) Serum kalsiyum düzeyinin normalden düşük olması ne olarak tanımlanır?
Hipokalsemi

327) Hiperkalsemi deyince ne anlaşılır?
Serum kalsiyum düzeyinin normalden yüksek olması

328) Hipokalsemi deyince ne anlaşılır?
Serum kalsiyum düzeyinin normalden düşük olması

329) Erişkin sağlıklı bir insanda serum inorganik fosfor düzeyinin normal değeri nedir?
2,5-4,5 mg/dL

330) Serum inorganik fosfor düzeyinin normalden yüksek olması ne olarak tanımlanır?
Hiperfosfatemi

331) Serum inorganik fosfor düzeyinin normalden düşük olması ne olarak tanımlanır?
Hipofosfatemi

332) Hiperfosfatemi deyince ne anlaşılır?
Serum inorganik fosfor düzeyinin normalden yüksek olması

333) Hipofosfatemi deyince ne anlaşılır?
Serum inorganik fosfor düzeyinin normalden düşük olması

334) Erişkin sağlıklı bir insanda serum bakır düzeyinin normal değeri nedir?
65-165 mg/dL

335) Serum bakır düzeyinin normalden yüksek olması ne olarak tanımlanır?
Hiperkupremi

336) Serum bakır düzeyinin normalden düşük olması ne olarak tanımlanır?
Hipokupremi

337) Hiperkupremi deyince ne anlaşılır?
Serum bakır düzeyinin normalden yüksek olması

338) Hipokupremi deyince ne anlaşılır?
Serum bakır düzeyinin normalden düşük olması

339) Demir taşıyıcı protein nedir?
Transferrin

340) Demir depolayan protein nedir?
Ferritin

341) Erişkin sağlıklı bir insanda serum demir düzeyinin normal değeri nedir?
90-120 mg/dL

342) Serum demir düzeyinin normalden yüksek olması ne olarak tanımlanır?
Hipersideremi

343) Serum demir düzeyinin normalden düşük olması ne olarak tanımlanır?
Hiposideremi

344) Hipersideremi deyince ne anlaşılır?
Serum demir düzeyinin normalden yüksek olması

345) Hiposideremi deyince ne anlaşılır?
Serum demir düzeyinin normalden düşük olması

346) Eksikliğinde vitamin B12 eksikliğine bağlı bozukluklar saptanan iz element nedir?
Kobalt

347) Kobalt eksikliğinde hangi vitamin eksikliğine bağlı bozukluklar saptanır?
B12 vitamini

348) Psikiyatride manik depresif psikoz tedavisinde kullanılan iz element nedir?
Lityum

349) Hangi iz element yetmezliği durumlarında tiroit bezinin endemik guatr denen hastalığı ortaya çıkar?
İyot

350) İyot yetmezliği durumlarında ortaya çıkan hastalık nedir?
Tiroit bezinin endemik guatr denen hastalığı

351) Porfirin tanımı nasıldır?
Porfirin halka sistemi içeren renkli maddeler…

352) En yaygın olarak bulunan biyolojik metaloporfirinler ne içerenlerdir?
Demir ve magnezyum

353) Hemoglobin nedir?
Kanda eritrositlerde bulunan, kana kırmızı rengini veren, demir-porfirinli bir bileşik protein…

354) Yetişkin erkek için %g olarak kandaki hemoglobin konsantrasyonunun normal değeri nedir?
%14-18 g

355) Yetişkin kadın için %g olarak kandaki hemoglobin konsantrasyonunun normal değeri nedir?
%12-15 g

356) Hemoglobin molekülü kaç hem kaç globin içerir?
4 hem 1 globin

357) Bir hemoglobin molekülü toplam kaç adet O2 molekülü bağlayarak taşıyabilir.
4

358) Hemoglobinin protein komponenti olan globin, kaç polipeptit zincirden yapılmıştır
4

359) Çeşitli hemoglobin tiplerinde bulunabilen polipeptit zincir tipleri nelerdir?
a-zincir, b-zincir, g-zincir, d-zincir

360) Fizyolojik hemoglobinler (normal hemoglobinler) nelerdir?
HbA1: Globininde 2a ve 2b polipeptit zinciri. Erişkin bir şahsın eritrositlerinde bulunan hemoglobinin %97-98’ini oluşturur.
HbA2: Globininde 2a ve 2d polipeptit zinciri.
HbF: Globininde 2a ve 2g polipeptit zinciri. Yeni doğanda total hemoglobinin %70-90’ını oluşturur.

361) Sağlıklı erişkin bir şahsın eritrositlerinde bulunan hemoglobinin en büyük kısmını hangi hemoglobin oluşturur.?
HbA1

362) Primitif hemoglobin (HbP) diye de bilinen hemoglobin nedir?
HbF

363) HbA1c ne tür hemoglobindir?
Glikozile hemoglobin

364) HbS hangi hastalığın ortaya çıkmasına neden olan hemoglobindir?
Orak hücreli anemi ( Hb S hastalığı)

365) Önemli hemoglobin bileşikleri nelerdir?
Oksihemoglobin (HbO2)
Karbaminohemoglobin
Karboksihemoglobin (Hb×CO)
Methemoglobin
Sulfhemoglobin
Azotmonoksit hemoglobin
Siyanhemoglobin

366) Oksihemoglobin nasıl oluşur?
Hemoglobin molekülündeki 4 Fe2+’e akciğerlerde birer O2 molekülü bağlanması sonucu…

367) Kanın oksijenlenmesinde bir azalma sonucu deri ve mukozaların karakteristik mavimtrak bir renk alması ne olarak tanımlanır?
Siyanoz

367) Karbaminohemoglobin nasıl oluşur?
Hemoglobindeki globinin serbest a-amino gruplarına reversibl olarak CO2 bağlanmasıyla…

368) Karboksihemoglobin nasıl oluşur?
Oksihemoglobindeki O2 yerine karbonmonoksit (CO) geçmesi suretiyle…

369) Methemoglobin nasıl oluşur?
Hemoglobindeki Fe2+ ’nin Fe3+ haline reversibl olarak oksitlenmesi sonucu…

370) Sulfhemoglobin nasıl oluşur?
Oksihemoglobin ile H2S’ün reaksiyonlaşması sonucu…

371) Azotmonoksithemoglobin nasıl oluşur?
Nitritli dumanların solunması durumlarında

372) Siyanhemoglobin nasıl oluşur?
HCN solunması sonucu…

373) Miyoglobin ne tür bileşiktir?
Prostetik grubu hem olan bir kromoprotein…

374) İdrarla miyoglobin atılması ne olarak tanımlanır?
Miyoglobinüri

375) İdrarla hemoglobin atılması ne olarak tanımlanır?
Hemoglobinüri

376) İdrarla kan atılması ne olarak tanımlanır?
Hematüri

377) Sitokromlar ne tür bileşiklerdir?
Prostetik grup olarak bir demir-porfirin bileşiği olan hem içeren elektron taşıyıcı proteinler…

378) Erişkinde hemoglobin nerede sentezlenir?
Kemik iliğinde

379) Porfirin sentezi için temel prekürsörler nelerdir?
Glisin amino asidi ile süksinil-KoA

380) Hemoglobin biyosentezinde neler rol alır?
Pantotenik asit (vitamin B5),
Piridoksal fosfat (vitamin B6),
Vitamin B12
Folik asit
Demir
Bakır

381) İnsanlarda porfirin biyosentezinde görevli bazı enzimlerde genetik defekt olmasına bağlı olarak ortaya çıkan genetik hastalıklar nelerdir?
Porfiriyalar

382) Hemoglobinin hem kısmının yıkılması sonucu ne oluşur?
Bilirubin

383) Bilirubin neyin yıkılması sonucu oluşur?
Hemoglobinin hem kısmının

384) Hemoglobinin hem kısmının yıkılmasıyla oluşan bilirubin, ne olarak adlandırılır?
İndirekt bilirubin (ankonjuge bilirubin)

385) Direkt bilirubin (konjuge bilirubin) nasıl oluşur?
İndirekt bilirubinin karaciğerde glukuronik asitle konjugasyonu veya çok az oranda sülfatlanmasıyla

386) Hiperbilirubinemi deyince ne anlaşılır?
Serumda bilirubin düzeyinin normalden yüksek olması

387) Hiperbilirubinemiler nasıl sınıflandırılırlar?
Serbest (indirekt) bilirubin düzeyindeki artışlar
Yenidoğan sarılığı
Gilbert hastalığı
Crigler-Najjar sendromu tip I
Crigler-Najjar sendromu tip II
Konjuge (direkt) bilirubin düzeyindeki artışlar
Kolestaz
Dubin-Johnson sendromu
Rotor sendromu

388) Klasik hormon tanımı nasıldır?
Endokrin sistemde dokular arası haberleşmeyi sağlayan moleküller…

389) Hormonların etki şekilleri nelerdir?
Endokrin etki: Kana salınma ve uzakta etki
Parakrin etki: Komşu hedef dokuya etki
Otokrin etki: Salgılandığı hücreye etki
Jukstakrin etki: Bitişik hücreye etki
Ekzokrin etki: Mukozadan salgılanıp uzakta etki
Nörokrin etki: Sinir hücresinden yakındaki dokuya etki
Nöroendokrin etki: Sinir hücresinden uzakta etki

390) Hormonların sınıflandırılma şekilleri nelerdir?
Sentezlendikleri yere göre
Yapılarına göre
Depolanıp depolanmamalarına göre
Etki mekanizmalarına göre

391) Sentezlendikleri yere göre hormon sınıfları nelerdir?
Hipotalamus hormonları
Hipofiz hormonları
Ön lop hormonları
Orta lop hormonu
Arka lop hormonları
Tiroit hormonları
Paratiroit hormonu
Pankreas hormonları
Böbrek üstü bezi hormonları
Adrenal korteks hormonları
Adrenal medülla hormonları
Cinsiyet bezleri hormonları
Erkek cinsiyet hormonları
Dişi cinsiyet hormonları
Gastrointestinal sistem ve diğer doku hormonları

392) Yapılarına göre hormon sınıfları nelerdir?
Peptitler ve proteinler: Hipotalamus, hipofiz, paratiroit, pankreas, mide-bağırsak sistemi ve bazı plasenta hormonları
Steroidler: Adrenal korteks ve gonadlardan salgılanan hormonlar ile bazı plasenta hormonları
Amino asit türevi hormonlar:
Adrenal medülla hormonları: Katekolaminler
Tiroit hormonları
Eikozanoidler
Retinoidler
NO·

393) Depolanıp depolanmamalarına göre hormon sınıfları nelerdir?
Depolanan hormonlar:
Peptit ve protein yapılı hormonlar, granüllü endoplazmik retikulumda sentez edildikten sonra Golgi sisteminde membranöz veziküller içinde depolanırlar
Katekolaminler, suda çözünür özellikli proteinler olan kromograninler ve ATP ile birlikte granüllerde depolanırlar
Tiroglobulin yapısındaki tiroit hormonları, tiroit follikülleri içinde depolanırlar
Depolanmayan hormonlar:
Steroid hormonlar, sentez sonrası hemen salgılanırlar, depolanmazlar

394) Etki mekanizmalarına göre hormon sınıfları nelerdir?
Grup I: Hücre içi reseptörler bağlanan hormonlar
Grup II: Hücre yüzeyi reseptörlerine bağlanan hormonlar
Adenilat siklaz aktivasyonu veya inaktivasyonu yapan hormonlar
Guanilat siklaz aktivasyonu yapan hormonlar
Fosfolipaz C aktivasyonu yapan ve/veya sitozolik Ca2+ konsantrasyonunu artıran hormonlar
Tirozinkinaz aktivasyonu yapan hormonlar

395) Hormon salgılanması nasıl kontrol edilir?
Sinir sistemi ile
Negatif ve pozitif feedback mekanizmalar ile:
Kandaki kimyasal maddelerle
Tropik hormonlarla

396) Hormon salgılanmasının kandaki kimyasal maddelerle feedback düzenlenmesinin iki güzel örneği nedir?
Parathormon salgılanmasının plazma Ca2+ düzeyi ile düzenlenmesi
İnsülin salgılanmasının plazma glukoz düzeyi ile düzenlenmesi

397) Hormon salgılanmasının tropik hormonlar ile feedback düzenlenmesinin örnekleri nelerdir?
Tiroit, sürrenal korteks ve gonad hormonlarının sentez ve salgılanışı…

398) Hormonların kanda taşınmaları nasıl olur?
Hidrofilik özellikli katekolaminler ve peptit/protein yapılı hormonların büyük çoğunluğu serbest olarak…
Hidrofobik özellikli tiroit hormonları ile steroid hormonlar proteinlere bağlı olarak…

399) Hormon reseptörü deyince ne anlaşılır?
Hormonu tanıyan ve bağlayan; çoğunlukla glikoprotein yapısında maddeler…

400) Hormon reseptörleri nerede bulunurlar?
Plazma membranında, sitoplazmada veya çekirdekte

401) Hormon-reseptör kompleksinin oluşumundan sonra ne olur?
Hücre içi metabolik olayı etkileyecek sinyal oluşumu mekanizması uyarılır…

402) Endokrin fonksiyon bozukluklarının mekanizmaları nelerdir?
Yetersiz miktarda hormon salgılanması
Aşırı miktarda hormon salgılanması
Hormona karşı doku duyarlılığında azalma

403) Yetersiz hormon salgılanması ne ile karakterizedir?
Hormona özgü hipofonksiyon belirtileri ile…

404) Yetersiz hormon salgılanmasının nedenleri neler olabilir?
Endokrin hücre sayısında yetersizlik
Hormonu kodlayan genin eksikliği veya kusuru
Ön madde eksikliği, enzim eksikliği, sentez koşullarının sağlanamaması
Adrenal korteks, tiroit ve gonad hormonları için tropik hormonun sentez ve salgılanmasında azalma (sekonder hipofonksiyon)

405) Aşırı miktarda hormon salgılanması ne ile karakterizedir?
Hormona özgü hiperfonksiyon belirtileri ile…

406) Aşırı miktarda hormon salgılanmasının nedenleri neler olabilir?
Endokrin bezin büyümesi (tümörler)
Otoimmün hastalıklar
Benzer yapılı aşırı miktardaki hormonun çapraz bağlanması
Ektopik olarak hormon sentezi
Adrenal korteks, tiroit ve gonad hormonları için tropik hormonun sentez ve salgılanmasında artma (sekonder hiperfonksiyon)

407) Hormona karşı duyarlılığın azalması ne ile karakterizedir?
Hormona özgü hipofonksiyon belirtileri ile…

408) Hormona karşı duyarlılığın azalmasının nedenleri neler olabilir?
Reseptör veya postreseptör mekanizmalardaki bozukluklar…

409) Hipotalamus hormonları nelerdir?
Supraoptik ve paraventriküler çekirdekte oluşanlar
Antidiüretik hormon (ADH, vazopressin)
Oksitosin (pitosin)
Peptiderjik nöronlardan salgılanan, Adenohipofiz hormonlarının sekresyonunu düzenleyen hormonlar
Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH)
Kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH)
Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH)
Büyüme hormonu salgılatıcı hormon (GHRH)
Somatostadin (Büyüme hormonu salgılanmasını inhibe edici hormon)
Prolaktin salgılatıcı hormon (PRH)
Prolaktin salgılanmasını inhibe edici hormon (PIH)

410) Ön hipofiz hormonları nelerdir?
Opiyomelanokortin ailesi
Kortikotropin (ACTH)
Melanosit stimüle edici hormon (MSH)
b-endorfin
Glikoprotein ailesi
Tirotropin (TSH)
Gonadotropinler
Luteinizan hormon (LH)
Follikül stimüle edici hormon (FSH)
Somatomammotropin ailesi
Somatotrop hormon (Büyüme hormonu, GH)
Prolaktin (PRL)

411) Kortikotropin (ACTH)’in fonksiyonu nedir?
Adrenal steroidlerin sentez ve salgılanmasını artırır; özellikle kortizolün sentez ve salıverilmesini düzenler…

412) Tiroid stimüle edici hormon (TSH)’un etkisi nedir?
Tiroid bezinde tiroid hormonlarının sentezinin tüm aşamalarında etki…
413) LH’ın etkisi nedir?
Kadınlarda sıcaklık artışı ve östrus ile ilişkilidir, over folliküllerinin son olgunlaşmasını, çatlamasını ve çatlayan folliküllerin korpus luteuma dönüşmelerini sağlamaktadır. Erkeklerde testosteron salgılayan leydig hücrelerini uyarır…

414) FSH’ın etkisi nedir?
Kadınlarda graaf folliküllerinin büyümesini uyarır. Erkeklerde seminifer tüp epitelini uyararak olgun sperm hücreleri ile spermatositlerin sayısal artışına yol açar.

415) Plasentada sentez edilen, hamileliğin ilk 4-6 haftasında korpus luteumun devamlılığından sorumlu hormon nedir?
İnsan koryonik gonadotropin (hCG)

416) Büyüme hormonunun (somatotrop hormon, GH) etkisi nedir?
İskelet büyüme hızı ve vücut ağırlığındaki artışı kontrol eder. Normal büyüme için gereklidir.

417) İnsanlarda iskelet büyümesinin tamamlanmasından sonra görülen adenohipofiz adenomunda GH sentezinin artışı neye yol açar?
Akromegaliye

418) Hipofiz adenomunun puberte öncesinde kemik büyümesi tamamlanmadan gelişmesine bağlı olarak uzun kemiklerde aşırı büyüme görülmesine ne ad verilmektedir?
Gigantizm (devlik)

419) Büyüme hormonunun yetersiz salıverilmesi ne ile sonlanır?
Dwarfizm (cücelik)

420) Prolaktinin etkisi nedir?
Hamilelikte meme dokusunda kendine özgü reseptörlerine bağlanarak laktalbümin dahil bazı süt proteinlerinin sentezini uyarır. Laktasyonun başlaması ve devamlılığı için gereklidir.

421) Galaktore deyince ne anlaşılır?
Emzirme dönemi dışında meme bezlerinden süt gelmesi…

422) Hiperprolaktinomi deyince ne anlaşılır?
Serum prolaktin düzeyinin normalden yüksek olması…

423) Epifiz hormonu nedir?
Melatonin

424) Önemli gastrointestinal sistem hormonları nelerdir?
Gastrin
Kolesistokinin-pankreozimin (CCK-PZ)
Sekretin
Gastrik inhibitör polipeptit
Vazoaktif intestinal polipeptit (VİP)
Motilin

425) Gastrinin en önemli etkisi nedir?
Gastrik asit salgılanmasını uyarmaktır. İntrinsik faktör ve pepsinojen salgılanmasını da uyarır.

426) Kolesistokinin-pankreoziminin (CCK-PZ) en önemli etkisi nedir?
Oddi sfinkterinin relaksasyonu ile birlikte pankreastan enzim salıverilmesini, gastrointestinal mukozanın ve pankreasın ekzokrin salgı yapan dokularının gelişmesini, intestinal motiliteyi uyarır.

427) Sekretinin en önemli etkisi nedir?
Sekretinin etkilerinin çoğu duodenumdaki asidi azaltmaya yöneliktir. Pankreastan, safra kesesinden ve Brunner bezlerinden su ve bikarbonat salıverilmesini, pankreatik büyümeyi uyarır.

428) Eritropoietin nerde sentezlenir?
Böbrek dokusunda

429) Eritropoietinin en önemli etkisi nedir?
Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını ve olgunlaşmasını hızlandırır.

430) Tiroit hormonları nelerdir?
Folliküler hücrelerden sentezlenen hormonlar:
Tiroksin (T4, tetraiyodotironin)
T3 (triiyodotironin)

431) Tiroit hormonlarının sentez ve salgılanmasını düzenleyen nedir?
TSH

432) Tiroit hormonlarının etkileri nelerdir?
Genel metabolik etkileri: Organ ve dokularda hücresel tepkimeleri hızlandırırlar
Karbonhidrat metabolizmasına etkileri: Glukoz emilimini hızlandırırlar, glikolizi uyarırlar, hepatositlerde epinefrinin glokojenolitik ve glukoneojenik etkilerine duyarlılığı artırırlar
Yağ metabolizmasına etkileri: Yağ dokusunda lipolizi uyarırlar, yağ asitlerinin oksidayonunu artırırlar, kolesterolün emilimini azaltırlar
Protein metabolizmasına etkileri: Protein sentez hızını artırırlar. Ancak düşük dozlarda katabolik etkilidirler
Büyümeye etkileri: Normal büyüme ve gelişmede rolleri vardır.

433) Tiroit işlevleri ile ilgili bozukluklar nelerdir?
Hipotiroidi: Tiroit hormon üretiminin baskılanmasıyla…
Hipertiroidi: Tiroit hormon üretiminin uyarılmasıyla…

434) Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonlar nelerdir?
Parat hormon (PTH)
Kalsitonin (CT)
Kalsitriol (1α,25-dihidroksikolekalsiferol)

435) PTH salgılanması nasıl düzenlenir?
Serum iyonize kalsiyum düzeyi tarafından düzenlenir. Serum iyonize kalsiyum düzeyi azaldığında parathormon sentezi uyarılır, serum iyonize kalsiyum düzeyi arttığında ise parathormon sentezi baskılanır.


436) PTH etkisi nedir?
Böbrekler ve kemik üzerine doğrudan, gastrointestinal sistem üzerine dolaylı yoldan etki ederek serum iyonize kalsiyum düzeyini artırır.

437) Kalsitonin nereden salgılanır?
Tiroit bezinin parafolliküler C hücrelerinden…

438) Kalsitonin salgılanması nasıl düzenlenir?
Serum iyonize kalsiyum konsantrasyonu tarafından düzenlenir…

439) Kalsitonin etkisi nedir?
Temel hedef organ olan kemiklerde rezorpsiyonu kısıtlayarak kalsiyum ve fosfor kaybını önlemekte, serum kalsiyum ve fosfor düzeylerini azaltmaktadır. Ayrıca böbreklerde kalsiyum ve fosforun tübüler geri emilimini azaltarak renal klirenslerini artırır…

440) Kalsitriol (1α,25-dihidroksikolekalsiferol) nasıl oluşur?
Böbrekte, cildin malpigi tabakasında UV ışın etkisiyle oluşan kolekalsiferol (D3 vitamini)’den…

441) Kalsitriol (1α,25-dihidroksikolekalsiferol)’ün etkisi nedir?
Kemik mineralizasyonunun oluşması ve devamlılığı için gereken serum kalsiyum ve fosfor düzeylerini düzenlemektir.
Bağırsaklarda kalsiyum ve fosforun emilimini uyarır.
Kemik dokusundan mineral ve matriks mobilizasyonuna yol açar. Kalsiyum mobilizasyonu için parat hormona gereksinim vardır.
Böbreklerde kalsiyum ve fosforun renal atılımlarını kısıtlar

442) Pankreas hormonları nelerdir?
Langerhans adacıklarının hücrelerinden salgılanan
Glukagon: A (α) hücrelerinden
İnsülin: B (b) hücrelerinden
Somatostadin: D (l) hücrelerinden
Pankreatik polipeptit: F hücrelerinden

443) İnsülinin yapısı nasıldır?
21 AA’lik A ve 30 AA’lik B polipeptit zincirlerini içeren küçük globüler bir proteindir. Oluşumu sırasında bulunan bağlayıcı peptit olan C zinciri olgun insülinde bulunmaz.

444) İnsülinin salgılanmasını düzenleyen nelerdir?
Glukoz, arjinin ve lösin gibi amino asitler, çeşitli hormonlar, farmakolojik etkili bileşikler

445) İnsülinin etkileri nelerdir?
Karbonhidrat metabolizmasına etkileri: Kan glukoz düzeyini azaltmaya yöneliktir (hipoglisemik etki). Glukozun hücre içine alınmasını sağlar, glukozun hücre içinde kullanımını etkiler (karaciğerde glikolizi hızlandırır, glikojen yapımını uyarır, glukoneogenezi inhibe eder).
Lipit metabolizmasına etkisi: Karaciğer ve yağ dokuda lipolizi engeller, lipogenezi uyarır.
Protein ve nükleik asit metabolizması ile büyüme üzerine etkileri: Protein sentezini uyarır (anabolik etki) yıkımını ise baskılar. RNA ve DNA sentezini artırır. Büyümeyi uyarır.
Diğer etkileri: Kas ve karaciğer tarafından K+ alınımını uyarır

446) İnsülinin yetersiz veya kusurlu salıverilişi veya insülin antagonistlerinin aktivitelerinin artması halinde ortaya çıkan klinik durum nedir?
Diabetes mellitus

447) Diabetes mellitusun başlıca belirtileri nelerdir?
Hiperglisemi (kan glukoz düzeyi yüksekliği)
Glukozüri (idrarla glukoz atılımı)
Ketonemi (kanda keton cisimlerinin artışı)
Ketonüri (idrarda keton cisimlerinin çıkışı)
Asidoz
Amino asitlerden glukoz oluşumu artışına bağlı negatif azot dengesi
Ağır olgularda koma…

448) Glukagonun etkileri nelerdir?
İnsüline antagonist etkilidir. Karaciğerde glikojenolizi ve glukoneojenezi hızlandırarak kan şekerini yükseltici etki gösterir (hiperglisemik glikojenolitik faktör).
Yağ dokudan gliserol ve yağ asitlerinin açığa çıkışını uyarır.

449) Adrenal medülla hormonları nelerdir?
Katekolaminler:
Epinefrin (adrenalin)
Norepinefrin (noradrenalin)

450) Adrenal medülla hormonlarının etkileri nelerdir?
Birleştikleri reseptörün tipine göre farklı olmak üzere üç grup:
Biyolojik etkiler
Metabolik etkiler
Kardiyovasküler etkiler

451) Katekolaminlerin klinik açıdan önemli metabolitleri nelerdir?
Metanefrinler ile vanilmandelik asit (VMA)…

452) Katekolaminlerin metabolik etkileri nelerdir?
b2-adrenerjik reseptörler üzerinden etki ile glikojen ve trigliseridlerin yıkımını uyarırlar, glukoz ve yağ asitlerinin kana geçişini artırırlar.

453) Adrenal korteks hormonları nelerdir?
Glukokortikoidler
Kortizol
Mineralokortikoidler
Aldosteron
Adrenal korteks androjenleri
Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEAS)

454) Kortizolün sentez ve salgılanması nasıl düzenlenir?
Hipotalamik kortikotropin salıverici hormon (CRH) kontrolü altındaki adrenokortikotropin (ACTH) tarafından… Kortizol de bunların salıverilişini feedback olarak inhibe eder.

455) Aldosteronun sentez ve salgılanması nasıl düzenlenir?
Fizyolojik koşullarda, ekstrasellüler sıvıdaki potasyum konsantrasyonu ve renin-anjiotensin sistemi tarafından…

456) Glukokortikoidlerin etkileri nelerdir?
Kortizol, spesifik olarak kan glukozunu artırmaktadır
Kortizol, karaciğerde protein sentezini artırır…

457) Mineralokortikoidlerin etkileri nelerdir?
Aldosteron, distal kıvrımlı tüplerde Na+ geri emilimini ve K+ atılımını artırmaktadır…

458) Adrenal korteks androjenlerinin etkileri nelerdir?
Erkeklerde kıllanma ve ses kalınlaşması gibi ikincil seks karekteristiklerini düzenlerler, kadınlarda virilizme neden olurlar

459) Adrenal korteks androjenlerinin temel metaboliti nedir?
17-ketosteroidler (17-KS)

460) Adrenal korteks hormonları patolojisi ile ilgili klinik durumlar nelerdir?
Glukokortikoid azlığında Addison hastalığı
Glukokortikoid fazlalığında Cushing sendromu (adrenal korteks adenomu varlığında) veya Cushing hastalığı (hipofiz adenomu varlığında)…
Mineralokortikoid fazlalığı: Primer aldosteronizm (Conn sendromu) veya sekonder aldosteronizmde (renal kan akımı azalmasına bağlı)…
Adrenal korteks androjenleri fazlalığında adrenogenital sendrom…

461) Gonad hormonları nelerdir?
Erkek cinste
Androjenler
Testosteron
Dişi cinste
Östrojenler
Östradiol (E2), östron (E1) ve östriol (E3)
Progestinler
Progesteron

462) Gonadları etkileyen faktörler nelerdir?
Hipofiz hormonlarından follikül stimüle edici hormon (FSH) ve lüteinize edici hormon (LH)…

463) Hamilelikte fetoplasental işlev göstergesi olarak en fazla sentezlenen östrojen nedir?
Östriol (E3)

464) Östrojenlerin etkileri nelerdir?
Kadında iç ve dış genital organların gelişimini, olgunlaşmasını ve devamlılığını sağlarlar.
Meme kanallarında proliferasyon oluştururlar.
İkincil seks karakteristiklerinin sürdürülmesinde etkilidirler.
Kemik ve kıkırdak dokuları üzerinde anabolik etkileri vardır.
Pıhtılaşma faktörlerinden Faktör II, VII, IX ve X düzeylerini dolaşımda artırırlar.
HDL artışına LDL azalmasına yol açarlar

465) Korpus luteumun temel hormonu nedir?
Progesteron

466) Progesteronun etkileri nelerdir?
Östrojenlerin vajinal epitel üzerindeki proliferatif aktivitelerini azaltarak sekretuvar fazın oluşumunu sağlamakta, uterusu embriyoyu kabul etmeye ve beslemeye hazırlamaktadır.
Gebeliğin sürmesini sağlar.
Meme bezlerinin asiner kısımlarının gelişimini artırır.
Hamileliğin son dönemlerinde süt üretimini ve salgılanmasını baskılar. Doğumda hızla azalmasıyla laktasyon da başlar.
Periferik kan akımını azaltarak ısı kaybını azaltır (vücut ısısında artış).

467) Beslenme nedir?
Büyüme, gelişme ve yaşamın sürdürülmesi için ekzojen maddelerin sağlanması…

468) Besin nedir?
Beslenme için gerekli yiyecek ve içecekler…

469) Besin maddeleri nelerdir?
Besinlerde bulunan maddeler (substratlar)…

470) Sindirilebilen besin maddeleri nelerdir?
Enerji substratları
Yapı substratları
Etki substratları

471) Enerji substratları nelerdir?
Nişasta ve glikojen gibi polimer karbonhidratlar,
Sakkaroz ve laktoz gibi dimer karbonhidratlar,
Trigliseridler şeklindeki yağlar,
Proteinler,
Glukoz, fruktoz, galaktoz, yağ asidi, gliserol ve amino asitler gibi monomerler

472) Yapı substratları nelerdir?
Heksozlar ve aminoheksozlar, glikoprotein yapısı, membran glikolipidleri, mukopolisakkaritler için gereklidirler.
Gliserol, sfingozin, kolin, kolesterol, doymuş ve doymamış yağ asitleri, membran lipidleri için gereklidirler.
Amino asitler, membran proteinleri ve tüm enzimler için gereklidirler.
Pürin ve pirimidin bazlarıyla pentozlar, nükleik asitler ve nükleotid yapısındaki koenzimler için gereklidirler.
Kalsiyum ve inorganik fosfor gibi mineraller, kemik yapısı için gereklidirler

473) Etki substratları nelerdir?
Vitaminler,
Makroelementler,
İz elementler,
Su

474) Besinlerin değeri ile ilgili kriterler nelerdir?
Kalori değeri
Sentez değeri
Katalitik değeri
475) Bireylerin günlük enerji gereksinimini etkileyen faktörler nelerdir?
Bazal metabolizma hızı
Spesifik dinamik etki
Fiziksel aktivite

476) Bazal metabolizma nedir?
Tokluk sonrasında ve tam dinlenme halinde harcanan enerji…

477) Bazal metabolizma günlük enerji gereksiniminin yaklaşık yüzde kaçını oluşturur?
%50-70

478) Bazal metabolizma yetişkin erkeklerde yaklaşık olarak ne kadardır?
1800 kcal

479) Bazal metabolizma yetişkin kadınlarda yaklaşık olarak ne kadardır?
1300 kcal

480) Bireylerin günlük enerji gereksinimini etkileyen faktörlerden spesifik dinamik etki nedir?
Yiyeceklerin sindirimi ve emilimi sırasında enerji harcanması durumu…

481) Spesifik dinamik etki günlük enerji gereksiniminin yaklaşık yüzde kaçını oluşturur?
%5-10

483) Günlük fiziksel aktivitelerine göre insan grupları nelerdir?
Sedanter kişiler: Masa başında çalışanlar, avukatlar, öğretmenler, tezgahtarlar… Günlük enerji gereksinimi 2500-2700 kcal
Orta derecede aktif kişiler: Marangozlar, tesisatçılar, çiftçiler, temizlik işçileri… Günlük enerji gereksinimi 3000 kcal
Yüksek fiziksel aktiviteli kişiler: Tarım, inşaat ve maden işçileri, hamallar, eğitimdeki erler, sporcular… Günlük enerji gereksinimi 3500-4000 kcal

484) Besinlerin kalori içeriğine göre diyet türleri nelerdir?
İzokalorik diyet: Günlük iş metabolizması ve ısı ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda enerji içeren diyet…
Hipokalorik diyet: Günlük iş metabolizması ve ısı ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktardan daha az enerji içeren diyet…
Hiperkalorik diyet: Günlük iş metabolizması ve ısı ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktardan daha fazla enerji içeren diyet…

485) Organizmada sentezlenemeyen, dışarıdan alınması zorunlu olan maddelerin genel tanımlaması nedir?
Esansiyel maddeler

486) Esansiyel yağ asitleri nelerdir?
Linoleik asit ve linolenik asit…
Yetersiz linoleik asit alımında araşidonik asit de esansiyel olmaktadır…

487) Esansiyel amino asitler nelerdir?
Valin, lösin, izolösin, treonin, metiyonin, lizin, fenilalanin, triptofan ve küçük çocuklar için histidin ile arjinin…

488) Besinlerin katalitik değeri deyince ne anlaşılır?
Besinlerin etki substratı içeriği…

489) Besinlerin yararlanma değeri deyince ne anlaşılır?
Besinlerin vücuda alınabilen besin maddesi içeriği…

490) Hayvansal besinlerin yararlanma değeri yaklaşık % kaçtır?
%95

491) Bitkisel besinlerin yararlanma değeri yaklaşık % kaçtır?
%70-85

492) Sindirim nedir?
Beslenme ile alınan besinlerin mekanik olarak ve içerdikleri besin maddelerinin enzimatik olarak parçalanmaları…

432) Emilim nedir?
Sindirim olayı sonucu oluşan monomerlerin kana alınması…

434) Diyette bulunan önemli karbonhidratlar nelerdir?
Bitkisel besinlerle bol miktarda selüloz, nişasta ve sakkaroz alınır; hayvansal besinlerle ise glikojen ve laktoz alınır

435) Nişasta ve glikojenin sindirimi nasıl olur?
Tükürükteki a-amilaz etkisiyle ağızda enzimatik olarak parçalanmaya başlar
Pankreas a-amilazı polisakkaritlerdeki a(1®4) glikozid bağlarını hidrolize eder ve sonuçta maltoz, izomaltoz ve 3-8 glukozil kalıntısı içeren limit dekstrinler oluşur
Limit dekstrinlerdeki a(1®6) glikozid bağlarının hidrolizi ince bağırsak epitel hücrelerinin salgısı olan ince bağırsak salgısında bulunan ince bağırsak 1,6-glikozidazı etkisiyle olur…

436) Disakkaritlerin sindirimi nasıl olur?
İnce bağırsak epitel hücresi zarında yerleşik uygun disakkaridazlar tarafından tutulurlar; geçiş sırasında hidrolizlenerek monosakkaritlere ayrılırlar…

437) Diyette bulunan önemli lipidler nelerdir?
Büyük çoğunluğu trigliserid, az bir kısmı da fosfolipid, kolesterol ve kolesterol esteri…

438) Lipidlerin sindirimi nasıl olur?
Nötralize kimus içindeki lipidlerin ince bağırsakta sindiriminde ilk basamak emülsiyon oluşumudur
Lipid sindiriminin ikinci basamağında emülsiyon partiküllerine safra tuzlarının katılmasıyla 16-20 Ao çapında miseller oluşur
Trigliseridlerin hidrolizini katalize eden enzim, pankreas tarafından salgılanan ve optimal etkisini pH 7-9’da gösteren pankreatik lipazdır
Fosfolipidlerin hidrolizi, pankreastan salgılanan fosfolipaz ve fosfataz ile ince bağırsak kaynaklı fosfodiesterazın etkisi sonucu gerçekleşir
Kolesterol esterleri, pankreatik kolesterol esteraz yardımı ile yağ asidi ve serbest kolesterole parçalanırlar
Lipidlerin ince bağırsakta sindirilmelerinin sonunda ince bağırsaktaki misellerde az miktarda trigliserid, bol miktarda 2-monogliserid, yağ asidi, gliserol, fosfolipid, serbest kolesterol ve safra tuzları bulunur…

439) Proteinlerin sindirimi nasıl olur?
Hayvansal gıdalar ve baklagiller gibi bitkisel gıdalarla alınan proteinler, midede ısı ve HCl etkisiyle denatüre olurlar
Denatüre proteinler, midede ve ince bağırsaklarda proteinaz ve peptidazlar yardımıyla parçalanırlar.
Sindirim kanalında besinsel proteinlerin hidrolitik enzimlerin etkisiyle tamamen parçalanması sonucu amino asitler oluşur…

440) Organizmada bulunan elektrolitler nelerdir?
Na+, K+, Ca2+, Mg2+ gibi katyon şeklinde veya Cl-, HCO3-, HPO42-, SO4- gibi anyon…

441) Vitaminlerin emilimi nasıl olur?
Vitamin B12 dışındaki suda çözünen vitaminler ince bağırsağın üst kısmından emilirler. B12 vitamini özel bir emilim mekanizmasıyla emilir, emilimi için mideden salgılanan intrinsik faktöre gereksinim vardır.
Yağda çözünen vitaminler lipidlerle birlikte emilirler…

442) Metabolizma nedir?
Canlıda oluşan ve devam eden fiziksel ve kimyasal olayların tümü…

443) Ara metabolizma fazları nelerdir?
Katabolizma: Büyük moleküllerin küçük moleküllere parçalanması, enerji açığa çıkışı…
Anabolizma: Küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşması, enerji kullanılması…
İki faz arasındaki bağlantıyı amfibolik yollar sağlar…

444) Biyolojik enerji taşıyıcısı olarak bilinen nedir?
ATP

445) Biyolojik sistemlerdeki iş türleri nelerdir?
Kimyasal iş
Ozmotik iş
Mekanik iş

446) Termodinamik nedir?
Biyokimyasal reaksiyonlarda, olaya katılan ve olay sonunda oluşan maddelerin termodinamik özellikleri ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı…

447) Önemli termodinamik kavramlar nelerdir?
Evren = Sistem + Çevre
Enerji (E)
Entalpi (H)
Eentropi (S)
Serbest enerji (G)

448) Enerji nedir?
İş yapma kabiliyeti

449) Entalpi nedir?
Enerji ile ilişkili bir durum fonksiyonudur; kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon sisteminin ısı içeriğini tanımlar…

450) Ekzotermik reaksiyon nedir?
DH negatif (-) yani sistemden çevreye ısı yayılan reaksiyon…

451) Endotermik reaksiyon nedir?
DH pozitif (-) yani sistemin çevreden ısı aldığı reaksiyon…


452) Entropi nedir?
Bir sistemdeki rasgelelik veya düzensizliğin kantitatif ifadesi…

453) Serbest enerji nedir?
İş yapmak için kullanılabilir enerji…

454) Ekzergonik reaksiyon nedir?
Sabit sıcaklık ve basınç altında kimyasal reaksiyonla oluşan ürünlerin toplam serbest enerjisi reaksiyona giren maddelerin toplam serbest enerjisinden küçük [DG negatif (DG<0)] reaksiyon…
Yazıldığı şekilde soldan sağa doğru kendiliğinden ilerler

455) Termodinamik olarak elverişli reaksiyon nedir?
DG değeri negatif (-) ve büyük olan reaksiyon…

456) Aktivasyon enerjisi nedir?
Termodinamik olarak elverişli bir reaksiyonunun başlaması için gerekli enerji…

457) Endergonik reaksiyon nedir?
Sabit sıcaklık ve basınç altında kimyasal reaksiyonla oluşan ürünlerin toplam serbest enerjisi reaksiyona giren maddelerin toplam serbest enerjisinden büyük [DG pozitif (DG>0)] reaksiyon
Yazıldığı şekilde kendiliğinden ilerlemez; sürekli enerji gerektirir…

458) Termodinamik olarak elverişli olmayan reaksiyon nedir?
DG değeri pozititif (+) olan reaksiyon…

459) Termodinamiğin birinci yasasının ifadesi nasıldır?
Bir sistemin enerjisinde herhangi bir değişiklik çevrede eşit ve zıt bir değişikliği gerektirir…
Herhangi fiziksel veya kimyasal değişimde enerjinin biçimi değişebilir, fakat evrendeki total enerji miktarı sabit kalır…

460) Termodinamiğin ikinci yasasının ifadesi nasıldır?
Kendiliğinden gerçekleşen herhangi bir süreçte sistem ve çevrenin total entropisi artar…
Evren kaçınılmaz olarak düzenli durumdan daha düzensiz duruma gider…

461) Standart serbest enerji değişikliği nedir?
Bir reaksiyon için standart şartlar altındaki serbest enerji değişikliği (DGo)…

462) Hücre enerji metabolizmasının bölümleri nelerdir?
Substrat dehidretasyon
Akseptör hidretasyon

463) Anaerop hücrelerin enerji metabolizmasında substrat nedir?
Glukoz


464) Aerop hücrelerin enerji metabolizmasında substrat nedir?
Glukoz
Yağ asitleri
Amino asitlerin karbon iskeletleri…

465) Kan nedir?
Kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir doku…

466) Kanın bileşimi nasıldır?
Plazma: %55-60
Şekilli elemanlar
Eritrositler
Lökositler
Trombositler

467) Kan sayımı (hemogram) bileşenleri nelerdir?
Eritrosit sayısı (RBC)
Hemoglobin (HGB, HB)
Hematokrit (HCT)
Ortalama eritrosit volümü (MCV)
Ortalama eritrosit hemoglobini (MCH)
Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC)
Lökosit sayısı (WBC)
Trombosit sayısı (PLT)

468) Kan plazması nedir?
Kanın sıvı kısmıdır. Fibrinojen ve diğer bazı pıhtılaşma faktörlerini içerir…

469) Kan serumu nedir?
Pıhtılaşmış kanın santrifüj edilmesiyle elde edilen sıvı üst faz. Fibrinojen ve diğer bazı pıhtılaşma faktörlerini içermez…

470) Kan plazmasının bileşimi nasıldır?
%90’ını su ve %10’unu suda çözünmüş katı maddeler…

471) Kan plazmasında çözünmüş katı maddeler nelerdir?
Proteinler: 7 g/dL (5,7-8,0 g/dL)
Proteinden başka azotlu maddeler (NPN bileşikleri):
Karbohidratlar:
Organik asitler:
Lipidler: 617 mg/dL
İnorganik bileşikler

472) Kan plazmasında çözünmüş miktarca önemli proteinler nelerdir?
Serum albümin, 3,5-5,5 g/dL
Globülinler, 2,5-3,2 g/dL


473) Kan plazmasında çözünmüş önemli proteinden başka azotlu maddeler (NPN bileşikleri) nelerdir?
Üre 26,8 mg/dL (20-40 mg/dL)
Amino asitler 35-65 mg/dL
Amino asit türevleri
Ürik asit 5 mg/dL (2-6 mg/dL)
Kreatinin 0,5-1,1 mg/dL
Kreatin
Bilirubin 0,01-1 mg/dL

474) Kan plazmasında çözünmüş önemli karbohidrat nedir?
Glukoz 8-10 saatlik açlıktan sonra enzimatik yöntemlerle 60-100 mg/dL

475) Kan plazmasında çözünmüş önemli organik asitler nelerdir?
Sitrik asit
a-ketoglutarik asit
Malik asit
Süksinik asit
Asetoasetik asit
Pirüvik asit
Laktik asit

476) Kan plazmasında çözünmüş miktarca önemli lipidler nelerdir?
Trigliseridler 50-150 mg/dL
Yağ asitleri 150-500 mg/dL
Fosfolipidler 150-250 mg/dL
Kolesterol ve kolesterol esterleri 181 mg/dL (110-200 mg/dL)

477) Kan plazmasında çözünmüş miktarca önemli inorganik bileşikler nelerdir?
Katyonlar 142-155 mEq/L
Na+
K+
Anyonlar 142-155 mEq/L
Klorür
Bikarbonat.

478) İdrar nedir?
Nefronda glomerüler filtrasyon, tubuler sekresyon ve tubuler geri emilim olayları sonucunda oluşan ve idrar yollarından dışarı atılan sıvı…

479) İdrarın önemli fiziksel özellikleri nelerdir?
Renk
Görünüm veya transparan özelliği
Koku
Kıvam
Miktar (volüm)
Dansite
Reaksiyon veya pH

480) İdrar sedimentinde neler araştırılır?
Eritrositler, lökositler, epitel hücreleri, silendirler, kristaller, bakteri, mantar ve parazit hücreleri

481) İdrar yolu taşlarının yapıları açısından çeşitleri nelerdir?
Fosfat taşları: Açık renkli toprak gibidirler. Elle kolayca ezilirler.
Oksalat taşları: Pürtüklü yüzeyli, esmer renklidirler. Çok serttirler.
Ürat taşları: Düzgün yüzeyli, esmer renkli, küçük taşlardır. Serttirler.
Miks taşlar: Fosfat-oksalat veya oksalat-ürat karışımı taşlardır

482) İdrarın normal bileşimi nasıldır?
%96 oranında su, geri kalanı suda çözünmüş olarak bulunan inorganik katyon ve anyonlar ile organik maddeler…

483) Normal idrarda bulunan önemli inorganik katyon ve anyonlar nelerdir?
Sodyum: 4-6 g/24 saat veya 50-166 mEq/L
Potasyum: 2-3 g/24 saat veya 47-67 mEq/L
Magnezyum: 0,4 g/24 saat
Fosfat: 1,2 g/24 saat
Kalsiyum: 0,5 g/24 saat
Klorür: 6-10 g/24 saat
Sülfat: 0,8 g/24 saat

484) İdrarda kalsiyum hangi deney ile tanımlanır?
Sulkowitch deneyi

485) Normal idrarda bulunan önemli azotlu organik maddeler nelerdir?
Üre, kreatinin, ürik asit, kreatin, hippürik asit, indikan, ürobilinojen, ürobilin, amino asitler, enzimler, pürinler, azotlu hormon ve vitaminler, hidroksiprolin

486) İdrarda kreatinin hangi reaksiyon ile tanımlanır?
Jaffé tepkimesi

487) Normal idrarda bulunan önemli azotsuz organik maddeler nelerdir?
Glukuronik asit, okzalik asit, sitrik asit, laktik asit, fenoller, krezoller, vitaminler, steroidler ve diğer hormonlar

488) İdrarda patolojik durumlarda bulunan önemli azotlu maddeler nelerdir?
İnorganik maddeler
Nitritler
Organik maddeler
Protein
Amino asitler
Bilirubin
Hemoglobin
Porfirinler

489) İdrarda patolojik durumlarda bulunan önemli azotsuz maddeler nelerdir?
Glukoz
Laktoz
Pentoz
Safra asitleri
Keton cisimleri

490) İdrarda patolojik durumlarda bulunan, bileşimi kesin olarak belirlenmemiş ancak reaksiyonları belirlenmiş olan maddeler nelerdir?
Diazo cisimleri

491) Klinik biyokimya laboratuvarı için biyolojik materyaller nelerdir?
Kan
İdrar
Dışkı (feçes, gaita)
Ponksiyon sıvıları
Plevral sıvı
Peritoneal sıvı
Perikardial sıvı
Sinovyal sıvı
Amniyon sıvısı
BOS
Mide özsuyu
Ejakülat

493) Kan materyalinin alınış yerine göre çeşitleri nelerdir?
Venöz kan: En çok incelenen kan örneği…
Arteriyel kan: Kan gazları analizi için...
Kapiller kan: Yayma preparat için…

494) İdrar materyalinin alınış zaman ve biçimine göre çeşitleri nelerdir?
Tek örnek (spot idrar, porsiyon idrar, random idrar örneği)
Sabah ilk idrarı
Orta idrar
Gündüz örneği
Gece örneği
24 saatlik idrar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder